Tot i que el 2022 haurem de fer front a desafiaments immediats com la crisi de la cadena de subministrament, els preus de l’energia o la desigual recuperació de la taxa d’ocupació, hem de ser conscients que ens trobem davant una oportunitat històrica de transformar la nostra economia.

I un dels aspectes que exigeixen una resposta prioritària és millorar la productivitat, significativament inferior a la dels països del nostre entorn. De fet, registra un comportament contracíclic, pel qual augmenta en períodes de recessions i disminueix en les fases expansives.

Sobra dir que una productivitat més alta impulsa la competitivitat i, per tant, augmenta les perspectives de creixement i de generació d’ocupació i de riquesa. La solució passa per modernitzar el nostre teixit productiu, una tasca que hem de concebre com un repte compartit, que requereix la resposta conjunta d’administracions públiques, empreses i societat civil. Hi ha dues àrees en què hauríem de posar especial focus: les capacitats dels professionals i la mida de les nostres pimes.

Estic convençut que les persones són veritables agents del canvi. Per aquesta raó, en un moment de transformació com l’actual, és urgent dotar els nostres professionals de les capacitats i habilitats que requereix aquest entorn canviant.

I aquest desafiament ha d’abordar-se des d’una visió que contempli l’aprenentatge com un procés que s’allarga durant tota la vida. Des de l’educació obligatòria, integrant competències digitals i una conscienciació més gran sobre el nostre impacte en l’entorn; a la formació universitària i la formació professional, amb el necessari reforç del vincle entre els currículums i la realitat empresarial. I, per descomptat, continuant aquest desenvolupament i adquisició de capacitats a les companyies, a més d’apostar per polítiques d’ocupació que incideixin, precisament, a millorar l’ocupabilitat.

Si la capacitació dels professionals influeix directament en la productivitat, de la mateixa manera ho fa la mida de les empreses en què treballen. Com ja sabem, en la composició del nostre teixit productiu predominen les pimes. I, com més petita és una companyia, més dificultats troba per integrar la innovació i la sostenibilitat als seus processos operatius, accedir a finançament, arribar a nous mercats o desenvolupar les competències dels seus professionals.

És necessari que des de les administracions públiques es desenvolupin polítiques regulatòries i fiscals que recolzin el creixement de les pimes, però també que les empreses més grans adquireixin consciència de la tasca que poden exercir com a motor tractor d’aquest creixement. A Espanya, comptem amb grans companyies que són referència internacional i que tenen capacitat per emprendre projectes de gran envergadura que generin economies d’escala en què participin les pimes. Davant l’oportunitat històrica que suposen els fons del programa Next Generation UE, és prioritari garantir que el seu poder transformador arriba a tot el teixit empresarial i al conjunt de la societat.

En definitiva, per avançar pel camí de la recuperació hem de millorar la productivitat de la nostra economia amb una resposta cooperativa. L’objectiu és una societat més pròspera, innovadora, sostenible i inclusiva. Treballem per construir-la.