El 23% dels adolescents d'entre 12 i 14 anys han fet dieta per aprimar-se sense control mèdic, una situació que pot desencadenar un trastorn de la conducta alimentària com l'anorèxia o la bulímia. D'aquest percentatge, la majoria són noies.

Així ho plasmen els resultats d'una enquesta que va elaborar el curs passat l'Associació contra l'anorèxia i la bulímia de Catalu-nya entre 800 joves de 1r a 4t d'ESO de 14 centres educatius.

Segons l'estudi, 4 de cada 10 adolescents voldria canviar alguna part del seu cos. «Una dada molt elevada si tenim en compte que parlem d'edats molt vulnerables, en què el risc de desenvolupar una anorèxia o una bulímia és molt elevat», comenta Sara Bujalance, directora de l'associació.

Una altra dada «molt preocupant» que dona a conèixer l'enquesta és que el 39% dels adolescents entrevistats han patit burles pel seu físic. Segons Bujalance, «els comentaris negatius sobre el físic del nen o l'adolescent, tant per part de la família com dels companys, són també un factor de risc a l'hora de desenvolupar una anorèxia o bulímia nervioses».

Àpats en família

L'enquesta ha posat de manifest una dada positiva, i és que la majoria de joves fa un àpat en família acompanyats del pare o la mare o tots dos un cop al dia, i sol coincidir en un 80% dels casos amb el sopar. «Aquesta dada és molt important, ja que un àpat en família redueix un 35% la possibilitat de patir un trastorn de conducta alimentària», apunta Sara Bujalance.

La part negativa d'aquesta dada és que un 72% dels enquestats afirmen que fan servir un aparell tecnològic durant els àpats, i «no haurien d'interferir-hi ni televisors, ni tauletes ni mòbils».

Mitjana d'un trastorn per classe

L'associació contra l'anorèxia i la bulímia va visitar 88 centres durant el curs escolar 2018-19 amb el programa «Quan no t'agrades, emmalalteixes!». Es tracta de tallers dirigits a l'alumnat de primària, secundària i batxillerat/cicles formatius que tenen com a objectiu prevenir els trastorns de la conducta alimentària i treballar l'autoestima, així com detectar de forma primerenca possibles casos. Els cursos i tallers «són una oportunitat perquè els nostres professionals puguin detectar possibles casos de trastorns alimentaris i actuar a temps», explica. I afegeix una dada alarmant: «Durant el curs 2018-19 les professionals de l'ACAB que imparteixen els cursos van detectar de mitjana un cas de possible trastorn a cada aula».

Aquests dades demostren, segons Bujalance, «que cal actuar amb urgència». Per això, aquest curs l'associació ha posat en marxa la campanya «Aturem l'anorèxia a l'escola!», en la qual es pretén treballar conjuntament amb els professionals de l'educació, els ajuntaments, organitzacions i també amb institucions en la prevenció dels trastorn alimentaris.