La desocupació de llarga durada afecta la salut mental dels treballadors, i no a la inversa, segons un estudi de l'Observatori Social de La Caixa. La investigació, que analitza com el col·lapse del sector de la construcció en l'última crisi econòmica va contribuir a l'empitjorament de la salut mental de la població, conclou que la desocupació de llarga durada provoca estrès, incapacitat de concentració i reacció, així com sensació d'inutilitat, i sumeix el treballador en un cercle viciós que li impedeix sortir fàcilment de la situació. Entre el 2006 i el 2011, cada vegada que la taxa de desocupació en la construcció augmentava 10 punts percentuals, els desordres mentals relatats pels treballadors expulsats del sector s'incrementaven al voltant de 3 punts percentuals.

La desocupació en el sector de la construcció va passar del 6 al 24 %, i, en el mateix període, el percentatge estimat de treballadors empleats anteriorment en la construcció que van declarar haver tingut problemes mentals va augmentar gairebé 6 punts percentuals. L'estudi assenyala també que la clau de la gran afectació de l'atur en la salut mental dels treballadors seria la llarga durada.

El 2006, només el 2 % de la població activa havia estat a l'atur més de dos anys. El 2011, aquest grup s'havia gairebé quadruplicat fins a arribar pràcticament al 8 %. Aquest fet va afectar especialment el sector de la construcció, en el qual la incidència de l'atur de llarga durada es va multiplicar per 18, va passar de registrar el 0,1 % de la població activa el 2006 a gairebé l'1,8 % el 2011.

Els autors consideren que la crisi de la construcció ofereix una oportunitat única per identificar els efectes de l'atur de llarga durada en la salut mental, ja que els treballadors afectats es van veure obligats a apuntar-se a l'atur independentment del seu estat de salut mental previ. En el sector de la construcció, recuperar la feina era molt complicat, ja que no havia tancat una empresa, sinó pràcticament un sector sencer, cosa que va propiciar el sorgiment i la consolidació dels problemes mentals.

Els autors conclouen que els problemes mentals provocats per la desocupació de llarga durada podrien arribar a alentir la recuperació econòmica del país si una part important de la població experimenta aquesta situació. L'estudi «Estar a l'atur perjudica la salut mental?» ha estat elaborat per Lidia Farré, de la UB, entre altres investigadors.