Regió7
Bases legals
 
Condicions:
 
Les següents bases estableixen les condicions del concurs, així com els requisits i normes que totes les persones que participin en la promoció (des d'ara, els participants) han de conèixer.
 
1. EMPRESA ORGANITZADORA
 
Edicions Intercomarcals, SL, amb el número del CIF A08539165, a partir d'ara diari Regió7, amb domicili a Manresa, carrer Sant Antoni Maria Claret, 32, organitza un sorteig d'una samarreta del BAXI Manresa firmada per tots els jugadors. 
 
2. PERSONES A QUI S'ADREÇA AQUEST SORTEIG
 
No hi podran participar els empleats de diari Regió7, els empleats de Prensa Ibérica Media, SL així com tampoc els seus familiars directes. Cada participant només hi pot participar una vegada.
 
Aquesta promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, el diari Regió7 exclourà automàticament i immediatament de la promoció qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta inadequada, fal·laç o impròpia, realitzi comentaris impropis, injuriosos o calumniosos o escrigui qualsevol cosa que pugui ofendre o ferir una persona, empresa o entitat, empri mitjans desproporcionats, fraudulents o abusius, o incompleixi aquestes bases en qualsevol dels seus punts.
 
3. GRATUÏTAT DEL SORTEIG I ACCEPTACIÓ DE LES BASES
 
La participació en el sorteig és de caràcter gratuït i no suposa cap cost addicional als seus participants.
 
La participació en el sorteig suposa l'acceptació íntegra de les presents bases.
 
4. DURADA
 
La vigència del sorteig comprèn les següents dates: del 27 de febrer a l'11 de març de 2020, ambdós inclosos.
 
El 12 de març es farà públic el nom del/la guanyador/a. 
 
5. ÀMBIT TERRITORIAL
 
L'àmbit territorial en el qual es durà a terme el concurs és el de Catalunya.
 
6. MECÀNICA DEL SORTEIG
 
Del27 de febrer a l'11 de març de 2020 es podrà participar en el sorteig organitzat per Regió7.
 
El 12 de març es farà públic el nom del/la guanyador/a, i s'hi contactarà per indicar-li com obtenir el premi.
 
7. CONSIDERACIONS LEGALS DE LA PARTICIPACIÓ
 
Els participants han de respectar els requisits establerts en les bases legals i, en concret, els següents:
 
El participant publica voluntàriament la informació relativa a la seva proposta, per la qual cosa aquesta informació serà pública i no tindrà la consideració de confidencial, i qualsevol dels usuaris podrà utilitzar-la o divulgar-la, sense que això comporti cap responsabilitat per part de Regió7.
El participant, de bona fe, garanteix i reconeix que el comentari amb el qual participa és original, afí, propi i que no infringeix de cap manera cap tipus de dret de tercers, i en particular. En aquest sentit, Regió7 es reserva el dret a desqualificar o descartar qualsevol proposta que, o bé no sigui pròpia del participant, o tingui dubtes raonables sobre la seva titularitat, així com aquelles que no compleixin els requisits sol·licitats i aquelles el contingut o desenvolupament de les quals comporti violació de la legislació vigent o de l'ètica i fins del concurs.
Regió7 no assumirà cap responsabilitat, directa o indirecta, respecte a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la publicació, divulgació o difusió dels comentaris a través del present concurs.
El participant coneix i accepta que Regió7 pugui publicar, divulgar o difondre la proposta, resulti guanyadora o no, a través de qualsevol mitjà de comunicació per donar a conèixer el concurs.
El participant ha d'expressar la seva proposta d'història en termes descriptius, sense fer menció expressa a cap marca registrada.
 
8. PREMIS
 
Es sortejarà una samarreta del BAXI Manresa firmada per tots els jugadors. El sorteig es farà de forma aleatòria entre els participants que compleixin els requisits indicats.
 
- Fes 'like' a la foto
- Menciona en un comentari les persones amb qui vas a veure els partits del BAXI Manresa
- Segueix els perfils de @diariregio7 i @basquetmanresa 
 
 
9. COMUNICACIÓ DELS RESULTATS.
 
Regió7 comunicarà el/la guanyador/a del premi el dia 12 de març i s'encarregarà de posar-s'hi en contacte.
 
10. RESPONSABILITATS I DESQUALIFICACIÓ
 
Regió7 no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, o qualsevol altra circumstància relacionada amb els premis.
 
Regió7 no assumeix cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que puguin patir els participants o tercers, i Regió7 tampoc serà responsable dels danys que eventualment pugui ocasionar el gaudi del premi.
 
Regió7, com a empresa organitzadora del concurs, es reserva el dret de desqualificar qualsevol participant que consideri que no compleix els requisits establerts, que no respecti el contingut de les presents bases, actuï de forma abusiva i fraudulenta o enganyi, oculti o falsegi les dades de participació.
 
Regió7 es reserva el dret a canviar, suspendre o cancel·lar el premi d'acord amb les seves necessitats si hi concorre una causa justa.
 
Regió7, l'empresa patrocinadora i les empreses col·laboradores no seran responsables de la impossibilitat dels guanyadors de concertar i concretar una data per al lliurament el premi, i aquest serà relegat a un reserva.
 
11. CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE
 
Pel simple fet de l'acceptació del premi, cada guanyador cedeix els seus drets d'imatge a Regió7, que es reserva el dret a utilitzar la seva imatge en totes aquelles activitats relacionades amb els premis, amb finalitats publicitàries o de divulgació, sense que es generi per al guanyador cap dret a percebre cap contraprestació. Els guanyadors, per l'acceptació d'aquestes bases, autoritzen l'empresa organitzadora a usar la seva imatge en qualsevol obra o suport amb el propòsit de difondre i donar a conèixer la participació en el concurs i del seu gaudi del premi, així com per a la utilització de la imatge en relació amb la promoció directa o indirecta de Regió7, sense limitacions de cap mena. Així mateix Regió7 podrà fer difusió als seus mitjans tantes vegades com ho estimi convenient de la imatge dels guanyadors per a la publicitat del concurs.
 
12. PROTECCIÓ DE DADES
 
A l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en virtut del seu article 5, s'informa els participants que les dades que facilitin seran incloses en dos fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, un de titularitat del diari Regió7.
 
Els organitzadors informen els participants de la incorporació de les dades de caràcter personal que facilitin en execució d'aquesta iniciativa als fitxers automatitzats de la seva titularitat, així com del tractament automatitzat al qual seran sotmesos amb la finalitat de ser utilitzats tant en activitats operatives o de gestió d'aquesta iniciativa com per a la realització de qualsevol activitat publicitària, promoció o de màrqueting relacionada amb aquest concurs, així com els serveis o els productes dels titulars. Els destinataris de la informació continguda en els fitxers seran els serveis operatius i comercials del diari Regió7.
 
Els participants consenten expressament que les dades així recollides se cedeixin a les empreses pertanyents al grup Prensa Ibérica Media amb les finalitats referida en el paràgraf anterior.
 
S'informa els participants que aquestes dades seran cedides a les següents empreses del grup Prensa Ibérica Media: Prensa Ibérica Digital, SL i Prensa Ibérica Media, SL
 
En compliment de la llei 34/2002, l'informem que es podran utilitzar les seves dades de
 
contacte perquè li enviem prospecció comercial del diari Regió7 i de tercers.
 
Regió7, com a responsable dels seus fitxers, garanteix als participants l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, i s'ha de remetre per escrit la sol·licitud concreta a Atenció de Protecció de Dades dels titulars.
 
De la mateixa manera, el diari Regió7 es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer.
 
13. LEGISLACIÓ I FUR
 
La participació en aquesta promoció suposa la submissió expressa de les decisions interpretatives que en facin els organitzadors. En cas de divergència entre els participants i la interpretació d'aquestes bases dels organitzadors, seran competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar els jutjats i tribunals de la ciutat del diari, i els participants renuncien expressament al fur que els pugui correspondre.
 
14. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
 
La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases per part de l'usuari. L'incompliment d'alguna de les bases donarà lloc a l'exclusió del participant d'aquest sorteig.