La nostra societat està cada vegada més preocupada pel canvi climàtic, l’escalfament de la Terra i les seves greus conseqüències. Des de la Cimera de Kyoto fins a París, i de París a Glasgow, les polítiques mediambientals dels països estan evolucionant per aconseguir progressivament una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI), que ens permetin la consecució dels objectius internacionals fixats per al 2030 i 2050.

El sector energètic, per la seva activitat i impacte, és un dels principals assenyalats en la lluita contra el canvi climàtic. La seva descarbonització resulta fonamental per arribar a una economia neutra en emissions de carboni en el futur.

Els experts assenyalen que l’electrificació, a través de les energies renovables (com l’eòlica i la solar) no serà suficient per cobrir el total de demanda energètica de la nostra societat, i que hem de descarbonitzar també el sector gasista, implementant mesures per maximitzar la utilització també d’energies renovables com per exemple el gas renovable.

El gas renovable és un factor determinant en el procés de descarbonització del sector energètic. Aquest gas verd és totalment intercanviable pel gas natural, raó per la qual pot distribuir-se a través de la infraestructura gasista existent i fer-se servir amb les mateixes aplicacions energètiques en llars, indústries, comerços i també per a mobilitat en el transport.

El gran exponent del gas renovable és el biometà, un combustible neutre en emissions de CO2 que es genera a través dels processos de degradació de la matèria orgànica (residus urbans, agrícoles, ramaders o forestals, aigües residuals, etc.) que, una vegada tractats, es transformen en gas renovable.

Es tracta d’una opció sostenible i econòmicament competitiva per impulsar un sistema energètic descarbonitzat i lluitar contra el canvi climàtic, i que ja és una realitat en molts països d’Europa, i que aviat ho serà a Catalunya.

El biogàs ha de jugar un paper principal en la descarbonització de la demanda final energètica. El seu escàs desenvolupament fins al moment s’ha degut a múltiples factors que no tenen res a veure amb el gran potencial disponible a Espanya.

De fet, Nedgia Catalunya, filial distribuïdora de gas del grup Naturgy, compta amb més de 18.500 km de xarxes de distribució de gas a Catalunya que permeten portar el gas natural a gairebé 2,2 milions de punts de subministrament en 381 localitats. És la comunitat autònoma on Nedgia compta amb més punts de subministrament i també la primera zona on es va iniciar el subministrament de gas natural dins de la Península Ibèrica ja fa 50 anys.

Aquesta xarxa dota el nostre territori d’una infraestructura de gas natural àmpliament estesa, per on circularà el gas renovable del futur i que serà clau per descarbonitzar els consums d’energia de llars, negocis, indústries, mobilitat… de Catalunya.  

El gas renovable és un gran aliat pel que fa a donar solucions mediambientals i generar sinergies econòmiques

Beneficis per a Catalunya

La progressiva implementació del gas renovable en les nostres xarxes comportarà múltiples beneficis per a Catalunya. En primer lloc, contribuirà a la reducció d’emissions i a la seva estratègia per complir amb els objectius mediambientals proposats per Europa el 2030, ja que el gas renovable prové de fonts renovables, i té emissions neutres de CO2.

En segon lloc, el gas renovable contribueix també a l’anomenada economia circular. És a dir, que gràcies al gas renovable que es generi a Catalunya, podrem escalfar les nostres llars, moure els nostres autobusos…en línia amb les demandes realitzades per la Comissió Europea sobre els territoris de transformar els residus en energia.

En tercer lloc, el gas renovable és l’energia renovable més versàtil que hi ha ja que soluciona el problema de la no-simultaneïtat de la producció i la demanda que tenen la resta de les energies renovables, ja que el biometà (màxim exponent del gas renovable) pot injectar-se i emmagatzemar-se en la infraestructura gasista existent.

En aquest sentit, s’ha de destacar que tampoc és necessari realitzar inversions (ni públiques ni privades) de transformació ni en l’actual infraestructura de xarxes de gas que tenim a Catalunya ni en els equipaments de consum dels usuaris.

Altres avantatges que genera sobre el territori el gas renovable és la seguretat de subministrament. Al ser una energia produïda a nivell local, no és necessari importar res, amb la qual cosa es redueix la dependència energètica de l’exterior.

El principal avantatge per a Catalunya té a veure amb la millora de gestió mediambiental dels residus orgànics tan problemàtics com les dejeccions ramaderes, purins, fems, gallinasses, etc., el fang de depuradora o la fracció orgànica de RSU. Segons dades de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), la ramaderia constitueix, a escala global, una amenaça més greu que el sector del transport pel que fa a emissions dels gasos d’efecte hivernacle. Els gasos que s’originen en el sistema digestiu dels rumiants es converteixen en emissions contaminants a partir dels fems generats en les explotacions ramaderes, i el gas renovable al generar-se a partir d’aquestes deposicions contribuiria a la seva reducció d’una manera significativa.

Així mateix, el gas renovable és també positiu per a l’agricultura i ramaderia del territori, ja que en el procés de creació del gas renovable també genera una substància anomenada “digestato”, que és un residu derivat després de la digestió dels residus i que s’aprofita com a fertilitzant per al camp i en redueix els costos.

A nivell econòmic, l’impuls del gas renovable a Catalunya contribueix també al desenvolupament del territori i la creació d’ocupació local en entorns agrícoles i ramaders per al desenvolupament de projectes.

Per últim, el gas renovable és un gran aliat pel que fa a donar solucions mediambientals (per exemple: gestió de residus tipus palla de l’arròs, pinyols d’oliva…) i genera sinergies econòmiques amb la potent indústria agroalimentària per a la recuperació de nutrients agrícoles.