La seu del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) acull aquesta setmana el tercer Comitè Tècnic Transnacional de Promobiomasse, un projecte que pretén impulsar el mercat energètic de la biomassa forestal i agrícola per a ús energètic al territori del sud-oest d'Europa.

Ahir es va presentar l'esborrany del Model Integrat de Gestió Sostenible del Mercat de la Biomassa en Circuit Curt, resultat de sis mesos de treball del comitè tècnic del projecte. El model de gestió presentat consta de deu eixos que es concreten en 63 mesures disse-nyades tenint en compte els reptes del mercat forestal i agrícola de la biomassa per a ús energètic local detectats i que pretén impulsar l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola com a oportunitat de desenvolupament local, a la vegada que afavoreix un model energètic més sostenible, que no comprometi els recursos forestals futurs i que contribueixi a la lluita contra el canvi climàtic.

Algunes de les mesures que es recullen en el model s'encaminen a millorar el coneixement i la catalogació del recurs forestal de cada regió a través de sistemes d'informació geogràfica i noves tecnologies; a aconseguir una gestió sostenible, reforçar l'acceptació social de l'explotació forestal i facilitar l'accés i la mobilització del recurs forestal a través de la inversió en infraestructures. També es pretén donar suport al sector empresarial forestal i superar el repte que suposa la fragmentació de la propietat a través de l'associacionisme i la cooperació entre la propietat pública i privada.

El model aposta per una professionalització de tota la cadena de valor, des de la gestió forestal i els cultius i la tecnificació de l'explotació, fins a una demanda exigent d'estella certificada. A més, el model inclou mesures per promoure instal·lacions model des del sector públic i incentivar des de l'Administració el subministrament energètic basat en la biomassa en instal·lacions privades, residencials i industrials. Partint d'aquest model integral, s'establirà un pla d'acció local que tingui en compte la realitat forestal, la regulació i l'organització administrativa de cada territori. En aquests plans es definiran les actuacions pilot que serviran per testar i optimitzar el model proposat.

En el projecte hi participen com a socis el CTFC, tot i que està liderat per la societat pública del Govern de Navarra Nasuvinsa i el

pressupost total del projecte ascendeix a 1.4 milions d'euros, dels quals el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) n'aporta un milió.