En el primer ple ordinari de l'Ajuntament de Solsona després de les eleccions, s'ha aprovat per unanimitat el Compte General de l'any 2018 que ha presentat un resultat pressupostari del passat exercici de 474.896 euros, un 3 per cent inferior a l'anterior i on es destaca la baixada del rati legal de deute viu a un 39,20%, un valor que ha minvat per quart any consecutiu i que es troba 71 punts inferior al màxim legal i 36 punts per sota del límit aconsellable per realitzar operacions de crèdit sense autorització.

El Compte General de l'exercici passat ha mostrat un seguit de dades positives com un romanent de tresoreria de 3,3 milions d'euros. L'endeutament per habitant és de 378,78 euros, 24 euros menys respecte de l'exercici anterior; el grau d'execució del pressupost de despeses se situa en el 95,60 per cent, i el d'ingressos, en el 97,57 per cent, mentre que l'autonomia fiscal és del 68,70 per cent. Pel que fa al període mitjà de pagament, aquest es troba als 10 dies, molt per sota del límit legal de 30 dies que tenen estipulats els ajuntaments.

Un altre punt destacat és el de la segona modificació de crèdit d'aquest any, la retenció de 9.290 euros procedents del fons de contingència en motiu de l'actualització de les retribucions del personal municipal un 0,25 per cent el mes de juliol passat, d'acord amb les noves taules salarials aprovades pel govern de l'Estat.

Així mateix, en el ple també s'ha aprovat la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local, amb el vot en contra de la CUP. En aquest cas, la proposta de l'executiu no preveu cap canvi respecte del mandat passat i inclou el compromís de no adoptar cap acord per delegació que no hagi estat aprovat prèviament per la Comissió Informativa, on tots els grups municipals hi són representats.