En el primer ple ordinari de l'Ajuntament de Solsona després de les eleccions, es va aprovar per unanimitat el compte general de l'any 2018 que va presentar un resultat pressupostari de l'exercici passat de 474.896 euros, el 3 % inferior a l'anterior i on es destaca la baixada de la ràtio legal de deute viu al 39,20%, un valor que ha minvat per quart any consecutiu i que es troba 71 punts inferior al màxim legal i 36 punts per sota del límit aconsellable per realitzar operacions de crèdit sense autorització.

El compte general de l'exercici passat va mostrar un seguit de dades positives, com un romanent de tresoreria de 3,3 milions d'euros. L'endeutament per habitant és de 378,78 euros, 24 euros menys respecte de l'exercici anterior; el grau d'execució del pressupost de despeses se situa en el 95,60 %, i el d'ingressos, en el 97,57 %, mentre que l'autonomia fiscal és del 68,70 %.

Pel que fa al període mitjà de cobrament, aquest es troba als 10 dies, molt per sota del límit legal de 30 dies que tenen estipulats els ajuntaments.

Un altre punt destacat és el de la segona modificació de crèdit d'aquest any, la retenció de 9.290 euros procedents del fons de contingència amb motiu de l'actualització de les retribucions del personal municipal el 0,25 % el mes de juliol passat, d'acord amb les noves taules salarials aprovades pel govern de l'Estat.

Així mateix, en el ple també es va aprovar per majoria (amb el vot en contra de la CUP) la delegació de competències del ple a favor de la junta de govern local. En aquest cas, la proposta de l'executiu no preveu cap canvi respecte del mandat passat i inclou el compromís de no adoptar cap acord per delegació que no hagi estat aprovat prèviament per la comissió informativa, on tots els grups municipals hi són representats.