La Sindicatura de Comptes ha emès un informe en relació a l'exercici 2018 de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès, on es detecten diverses irregularitats en l'activitat legal, administrativa i financera de l'entitat. En concret, la Sindicatura apunta a l'informe que els estatuts de la Mancomunitat no estan actualitzats; que no disposa d'un inventari de béns, ni es té constància de la titularitat de les instal·lacions; que no es va publicar la relació de llocs de treball; o que en el contracte de serveis per al manteniment de les instal·lacions de la Mancomunitat no es van seguir els criteris que tocaven.

La Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès és una associació voluntària de municipis, de caràcter local, amb personalitat jurídica pròpia i fundada l'any 1981. L'entitat és l'encarregada de la gestió del servei d'abastament d'aigua als municipis de la mancomunitat, i també de la gestió i explotació dels sistemes d'evacuació i tractament d'aigües residuals dins dels municipis mancomunats. En l'exercici del 2018 estava integrada per onze municipis: deu del Solsonès i un de la Segarra.

L'informe de la sindicatura recull un seguit d'irregularitats en l'exercici del 2018. En concret, el treball recull que els estatuts de la Mancomunitat no estan actualitzats d'acord amb la normativa de règim local vigent. A més, a data de maig de 2020, el ple de la Mancomunitat no havia aprovat els comptes generals de l'exercici de 2018. Alhora, l'informe assegura que la Mancomunitat no disposa d'un inventari de béns, contràriament al que estableix la normativa, ni tampoc té constància de la titularitat de les instal·lacions.

Altres aspectes que detalla l'informe són que la relació de llocs de treball de la Mancomunitat no es va publicar, i no inclou el grup de classificació personal ni el sistema de provisió ni les retribucions complementaries.

D'altra banda, en relació al contracte de serveis per al manteniment de les instal·lacions de la Mancomunitat, tot i que el criteri del preu tenia una puntuació preponderant respecte la resta de criteris que depenien d'un judici de valor, "la fórmula de valoració utilitzada per atorgar les diferents puntuacions va reduir-ne la importància relativa i, per tant, el pes de l'oferta econòmica". D'aquesta manera, s'assegura en l'informe, els criteris que depenien d'un judici de valor van ser decisius per l'adjudicació del contracte.

Pel que fa als contractes menors, l'informe de la Sindicatura estableix que la Mancomunitat no disposa d'una relació dels contractes menors adjudicats durant l'exercici 2018. A més, en alguns dels contractes menors analitzats "s'han detectat determinades incidències relacionades amb els objectes dels contractes, els imports, les dates o els tipus de contractes que suposen un incompliment del que estableix la normativa de contractació pública i, en conseqüència, es considera que hi va haver un fraccionament indegut del contracte".

La Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès ja va aprovar el mes de març del 2017 una moció per demanar a l'Oficina Antifrau i a la Sindicatura de comptes que analitzés l'activitat legal, administrativa i financera de l'entitat durant els últims 10 anys. Aquesta sol·licitud volia depurar responsabilitats i aclarir la situació generada al voltant de l'anomenat cas Ditec, un afer relacionat amb una presumpta adjudicació irregular de contractes a una empresa directament vinculada a l'aleshores director tècnic de l'organisme.