La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Solsona ha contractat la redacció del Pla director de la xarxa d'aigua potable a l'empresa Socade per un import de 16.800 euros. El projecte té l'objectiu de modernitzar les instal·lacions de la xarxa en baixa, millorar-ne la gestió i, per tant, oferir més bon servei a la ciutadania i estalviar recursos hídrics.

«És una eina molt potent per passar al segle XXI en la gestió de l'aigua a la ciutat», afirma l'engi-nyer municipal i tècnic responsable del Servei Municipal d'Aigua, Ramon Besora.

Aquest projecte també inclou la incorporació de dades a un sistema d'informació geogràfica (SIG), que permetrà fer un modelat de la xarxa i calcular les pressions i cabals de tots els punts, a més de tenir-la molt ben senyalitzada. En definitiva, amb aquest projecte «l'Ajuntament coneixerà exactament com és la xarxa i en quin estat es troba i, a partir d'aquí, apuntar millor a l'hora de planificar les actuacions que requereix», explica el regidor accidental de Serveis, Ramon Xandri.

Un dels principals objectius d'aquesta contractació és reduir les avaries i instal·lar més aixetes de pas, encara no se sap quantes, a tot el municipi per tal que «quan n'hi hagi, se'n redueixi l'afectació als abonats el mínim possible», assenyala Xandri. Es podrà treballar amb més precisió i no haver deixar tot un barri sense subministrament si és suficient tallar-lo només a un carrer, per exemple, mentre es treballa en una reparació. Segons l'enginyer municipal, «se sabrà exactament a quins veïns avisar i, en properes fases, fins i tot se'ls podrà enviar l'avís automàticament al mòbil».

El pla ha de servir per definir les millores futures a la xarxa atenent a les necessitats demogràfiques, industrials, econòmiques i mediambientals i, alhora, ha de fer més accessible el seu manteniment. De fet, «ha d'assegurar el subministrament ininterromput a tot arreu i en qualsevol època de l'any», afirma Besora, ja que actualment el subministrament no es garanteix per a tothom amb la mateixa pressió. Aquest nou instrument també es concebrà com un document dinàmic i permanentment actualitzable. L'engi-nyer municipal posa en relleu el fet que la xarxa es digitalitzi i s'informatitzi i el programa quedi en propietat de l'Ajuntament.