El Centre Sanitari del Solsonès ha incorporat la figura d'una Referent Covid Escola per tal d'establir un contacte diari amb els centres educatius de la comarca. L'objectiu d'aquesta nova figura és mantenir un canal d'informació permanent per tal que, en cas que sigui necessari, es pugin coordinar actuacions de forma conjunta.

La funció d'aquesta professional és la de mantenir un contacte de forma diària amb les escoles del Solsonès per tal resoldre qualsevol dubte que plantegin els centres educatius sobre la manera de procedir i circuits d'atenció, relacionat amb la covid-19.

En cas de detectar-se un positiu en un centre educatiu, la Referent Covid Escola oferirà directrius d'actuació i suport en la recollida de mostres PCR i en la gestió dels resultats, a fi de gestionar la coordinació de l'escola amb l'equip d'atenció primària.

Amb aquesta nova professional s'ofereix un nou recurs als centres educatius de la comarca tan pel que fa a resoldre dubtes com per la resolució incidències, en cas que se'n produeixin.