L'Ajuntament de Solsona convoca un nou concurs per cobrir tres places d'agent de la Policia Local i constituir una nova borsa de treball. L'anunci encara està pendent de publicar-se al BOP i al DOGC, però se'n pot consultar tota la informació i documentació a l'apartat d'ofertes d'ocupació del web municipal. L'anterior concurs-oposició va tenir lloc fa dos anys.

Les bases de la convocatòria, aprovades per Junta de Govern Local el 29 de març, estableixen com a requisits, igual que en les ocasions anteriors, disposar del títol de graduat en educació, graduat escolar, tècnic de grau mitjà, auxiliar de primer grau o un altre equivalent o superior; tenir el permís de conduir de la classe B i una alçada mínima d'1,60 metres les dones i 1,65, els homes.

En el procés de selecció, el tribunal valorarà l'antiguitat en tasques d'agent en algun cos policial, les titulacions, la formació professional i el nivell de coneixement de la llengua catalana, entre d'altres. Les fases d'oposició consistiran en les proves d'aptitud física, l'exercici de coneixement de català, el de cultura general, una prova teòrica, el psicotècnic i el reconeixement mèdic.

Les tres persones aspirants que superin aquest procés amb les millors puntuacions seran proposades per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques. Posteriorment, hauran de superar un curs específic a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i un període de pràctiques de sis mesos a Solsona. Les persones que també superin la fase d'oposició però no siguin seleccionades formaran part de la borsa de reposició per cobrir alguna baixa voluntària o desqualificació. També podran ser nomenades agents interins. Actualment la plantilla de la Policia Local solsonina és integrada per vuit agents de carrera, un en formació, tres interins i el cap.