El ple de l’Ajuntament de Solsona va aprovar ahir el compte general corresponent a l’exercici del 2020, en què s’ha aconseguit mantenir l’equilibri malgrat ser un any marcat per la pandèmia de la covid-19 i les conseqüències econòmiques que se n’han derivat.

El consistori solsoní ha tancat l’any 2020 amb un resultat pressupostari positiu amb un superàvit de 53.918 euros, és a dir. que ha tancat l’any amb gairebé 50.000 euros més del previst en els pressupostos. A més el compte s’ha tancat amb un rati legal d’estalvi net del 0,34% i un rati legal de deute viu del 34,88%. Respecte al pressupost de despeses, el total de creditors pendents de pagament és de 439.197 euros i respecte al pressupost d’ingressos, el total de deutors pendents de cobrament és de 668.578 euros. Per altra banda, els romanents de crèdit ascendeixen a 2.912.490 euros mentre que el romanent de tresoreria per a despeses generals és de 2.876.659 euros.

El grau d’execució de les despeses del pressupost és del 75% –més baix que en l’exercici anterior en tant que hi ha obres, com el nou tanatori, la renovació de la gespa del camp de futbol i el carrer del Blat, que s’executen enguany– i el d’ingressos, del 76%. L’endeutament per habitant se situa en els 306,63 euros, la despesa per habitant en els 934,26 euros i el període mitjà de pagament de factures és de 16 dies. Segons l’informe d’Intervenció, el consistori compleix els objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa.

El ple de Solsona també va aprovar l’informe del període mitjà de pagament, informe de morositat i informe d’execució pressupostària del primer trimestre del 2021 amb bons resultats. El consistori solsoní té un període mitjà de pagament global de 13 dies i té un import de pagaments pendents de gairebé 80.000 euros. Tot i això s’han realitzat un total de 895 pagaments dins del termini legal, un 91,88% del total, que sumen un import de 661.700 euros mentre que té 20 obligacions pendents en les quals s’està incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre. Això suposa un import total de 12.816 euros.