El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha finalitzat l'execució de dues actuacions de restauració hidrològica al municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès). Els treballs s'han desenvolupat a les lleres dels rius Cardener i Mosoll i tenen com a objectiu aturar els processos d'erosió i estabilitzar els terrenys als marges de les lleres en zones on els substrats estan molt poc cohesionats i la coberta vegetal és molt fràgil. Les obres van començar al juny i s'han finalitzat aquest novembre. En global, les obres han costat 691.561 euros. Aquestes actuacions al Solsonès complementen d'altres ja executades a la zona i formen part de diferents projectes per frenar processos d'erosió i garantir l'assentament hidrològic.

La primera actuació s'ha desenvolupat a la conca del riu Mosoll, concretament a la forest comunal Muntanya Pedra, propietat de l'Ajuntament de la Coma i la Pedra. Els treballs han consistit en la construcció d'un dic de 6 metres d'alçada i de 40 metres de secció de desguàs fet amb gabions de pedra (estructures quadrangulars tancades amb malla metàl·lica emplenades de pedres). Aquest dic, el quart construït a la llera del riu, està ubicat al punt on conflueixen les aigües d'una superfície de 34 hectàrees i permetrà fer front als processos erosius més greus que presenta avui aquesta conca, que es troben a la zona de capçalera del riu.

Els 3 dics ja existents es troben totalment aterrats i els efectes sobre l'estabilització dels vessants en un tram d'uns 500 metres són clarament visibles. Segons informa el Departament, ara es pretén continuar l'estabilització aigües amunt. Per poder accedir a la zona dels treballs, caldrà arranjar un camí ja existent i construir-ne un tram nou. Finalment, caldrà realitzar un repàs al camí d'accés a la zona que haurà quedat malmesa pel trànsit de camions.

El pressupost total d'aquesta actuació ha estat de 291.872,57 euros.

Protecció de marges del riu Cardener a l'alçada de la Coma

La segona actuació s'ha realitzat al riu Cardener, a l'alçada del nucli de la Coma. Els treballs formaven part de la fase 4 d'un projecte de restauració hidologicoforestal redactat l'any 2004 del qual ja s'han executat les tres fases anteriors. En aquesta fase, s'han desenvolupat les actuacions següents: construcció d'una escullera de protecció amb llindars de fons als marges del riu, en un tram de 400 metres, unint els trams amb l'escullera ja existent; construcció de 3 dics amb estructures de fusta i pedra a la desembocadura del torrent del marge dret al riu Cardener, a l'alçada del Molí de Dalt; col·locació d'una barana de fusta al costat del camí; i restauració de la paret de pedra seca existent a sobre del camí.

L'objectiu d'aquestes actuacions, que s'han dimensionat tenint en compte les avingudes màximes que es poden preveure en un període de 500 anys, és estabilitzar els marges del riu en els trams que actualment no presenten protecció i millorar l'aspecte visual i biològic d'aquests trams. El pressupost total d'aquestes obres ha estat de 399.689,16 euros.Totes aquestes actuacions són finançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un 50% i pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.