Barcelona ha acollit el seminari final del projecte Life MixForChange, coordinat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i amb la col·laboració d’altres entitats. En el seminari s’han presentat els principals resultats del projecte pel que fa l’aplicació d’una gestió forestal adaptativa i naturalística en boscos periurbans i com aquesta permet millorar la conservació i l’adaptació dels boscos mediterranis al canvi climàtic. El projecte, que té com a objectiu contribuir a l’adaptació i a una més gran resiliència dels boscos mixtos mediterranis sub-humits d’Europa davant el canvi climàtic, ha desenvolupat una silvicultura innovadora que s’ha aplicat en més de 200 hectàrees d’alzinars, castanyedes, rouredes i pinedes, en quatre àmbits geogràfics diferents.

Míriam Piqué, investigadora del CTFC i coordinadora del projecte, ha destacat que aquesta silvicultura cerca incrementar la complexitat i diversitat dels espais forestals, amb unes intervencions curoses i detallades, per tal d’assolir la sostenibilitat ecològica i econòmica de la gestió, dos requisits indispensables per a la seva viabilitat a mitjà i llarg termini.

La investigació, a partir de la mesura de parcel·les permanents abans i després de l’aplicació de les intervencions silvícoles per estudiar l’efecte dels tractaments en comparació amb l’estat inicial del bosc, ha demostrat un impacte positiu en la millora de la vitalitat i el creixement de l’arbrat. A més, la gestió ha reduït la vulnerabilitat dels boscos als incendis forestals i ha millorat el balanç hídric incrementant la disponibilitat d’aigua, tot mantenint la diversitat florística i la capacitat d’acollida de biodiversitat.

Aquesta silvicultura ha mostrat ser especialment interessant per a entorns periurbans i àrees d’alta freqüentació, on la societat pot ser sensible a intervencions silvícoles de més alta intensitat. Tanmateix, els bons resultats ambientals fan que aquesta silvicultura es percebi com una alternativa o complement a la gestió convencional amb un gran interès per evitar l’abandó d’aquests boscos, que comporta un increment de la seva vulnerabilitat a la sequera, als incendis i a les plagues i malalties.

L'estudi espera que l’aplicació reiterada d’aquesta silvicultura doni lloc a boscos amb una presència creixent d’arbres d’alt valor afegit i a intervencions de baix cost en comparació amb una silvicultura convencional. Les tècniques i eines desenvolupades al llarg del projecte, així com els resultats obtinguts de la aplicació d’aquesta silvicultura sostenible, es pretenen transferir als principals actors (propietat forestal, personal tècnic i administració pública) a escala regional, nacional i europea, per sensibilitzar la societat sobre el repte de l’adaptació dels boscos al canvi climàtic.