El Consell Comarcal del Solsonès culmina la pavimentació de més d’un quilòmetre del camí que enllaça la carretera de l’Aigua d’Ora amb la rectoria de la Selva i que continua fins a Busa i Coll d’Arques. Aquesta actuació millora considerablement l’accés del trànsit rodat.

Les obres, que han consistit en aplicació de subbase de tot-ú, estesa i compactada, amb reg d’imprimació asfàltic i pavimentació amb mescla bituminosa (aglomerat), han afectat una longitud de 1.200 metres per 4,5 metres d’amplada. El cost de l’actuació ha estat de 111.580,92 euros.

Aquesta obra forma part del conjunt d’actuacions finançades amb 737.000 euros per la Direcció General de Polítiques de Muntanya i el Litoral del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, portades a terme aquest 2022.