Entre el 91% i el 100% dels graduats a UManresa-FUB del curs 2015-2016 estan treballant dos anys després d'acabar els estudis. L'enquesta que realitza anualment la universitat per fer seguiment dels nivells d'inserció dels graduats constata que bona part dels titulats, entre el 76% i el 100%, treballen en feines relacionades amb els estudis, que estan satisfets amb la feina que fan, que valoren molt positivament la formació rebuda, especialment la pràctica, i que en un 82% dels casos repetirien tant estudis com UManresa per realitzar-los. L'enquesta realitzada l'han respost 219 dels 291 graduats de la promoció 15-16.

Feina per a tots els logopedes, gestors d'empreses i podòlegs

Les titulacions que tenen una inserció laboral més elevada són Logopèdia, Gestió d'Empreses (actualment ADE) i Podologia. En els tres casos, el 100% dels graduats treballaven en el moment de fer l'enquesta. Pel que fa a la resta de titulacions, en el cas dels graduats en Infermeria els índex d'inserció són del 91,3%. El 92% dels fisioterapeutes també treballen i el 98% dels graduats en Educació Infantil. Destaca també que en el cas dels podòlegs, el 100% treballen en el que han estudiat, percentatge que s'ha mantingut al llarg dels 4 darrers estudis d'inserció. Aquests nivells també estan per sobre del 90% en el cas de fisioterapeutes, infermers i logopedes i per sobre del 75% en el cas dels mestres en Educació Infantil i dels graduats en Gestió d'Empreses.

Tot i que en relació amb les dades del curs 2014-2015 hi ha un lleuger descens en el nombre de persones que treballen - s'ha passat del 97% de mitjana d'inserció al 94% - destaca l'increment en el nombre de graduats que treballen amb un contracte indefinit, que creix des de l'any 2013 i que se situa en el 43% del total (l'any 2014-2015 era del 37.6%). A més també s'ha reduït el percentatge d'autònoms, que el curs 2013-2014 representava el 25,3% del total de titulats i que en la darrera enquesta representa només el 15%.

Si s'analitzen les dades relatives als salaris, els podòlegs són els que tenen uns ingressos mensuals més elevats, superiors als 1.600 euros en el 72% dels casos. Destaquen també un 60% dels graduats en infermeria que tenen uns salaris mensuals del mateix import. En el cas dels graduats en Infermeria i Logopèdia, les pràctiques que es realitzen durant els estudis són els mitjans més habituals per trobar feina.

Pel que fa a la jornada laboral, el 93,3% dels graduats en Gestió d'Empreses, el 83,3% dels podòlegs, el 61,3% dels infermers i el 51% dels mestres treballen a temps complet, mentre que els percentatges estan per sota del 50% en el cas dels fisioterapeutes (44%) i dels logopedes (36,4%). La majoria treballen en l'àmbit privat i més de la meitat dels graduats opten per continuar-se formant en estudis de postgrau i màster. També manifesten una bona predisposició a anar a treballar a l'estranger, valoren positivament la feina que fan i també la formació rebuda a la universitat, especialment la formació pràctica.

Perfil del graduat a UManresa

Les dades recollides en l'enquesta permeten fer una radiografia del perfil de l'alumnat d'aquesta promoció. A grans trets, l'estudiant d'UManresa del curs 15-16 seria una persona de la demarcació de Barcelona (73%) i amb una nota final d'expedient acadèmic de 7. En gairebé tots els estudis la majoria de graduats són dones (97% a Educació Infantil, 94,7% a Logopèdia, 76,6% a Infermeria, 69,6% a Gestió d'Empreses, 62,5% a Podologia i 56,9% a Fisioteràpia) i també són dones les que obtenen una nota mitjana més alta, de 7.14 en relació amb el 7.06 dels graduats homes. Del total de graduats, els que es titulen més joves són els estudiants d'Infermeria, amb una edat mitjana de 24,5 anys, mentre que els de Podologia són els que completen els estudis més grans, quan tenen gairebé 28 anys.