La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ocupa el vintè lloc en el darrer Rànquing CyD, on participen les 76 universitats de l'Estat espanyol i que ahir va fer públic la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que l'elabora anualment. D'acord amb aquestes dades i l'anàlisi realitzat per l'Àrea de Qualitat de la UVic-UCC, la institució guanya 10 posicions respecte al lloc que ocupava el curs passat i passa a formar part de la llista de les vint millors universitats de l'estat.

Aquesta progressió sostinguda ha estat en bona part gràcies als bons resultats obtinguts en tres dels cinc àmbits en què es divideix el Rànquing: la Contribució al desenvolupament regional, l'Orientació internacional i la Transferència de Coneixement. La novetat d'enguany és que la UVic-UCC ha passat de tenir 11 indicadors d'alt rendiment a tenir-ne 15, la qual cosa significa un augment del 33%. Els nous indicadors d'alt rendiment que la UVic-UCC ha assolit amb èxit són: Publicacions amb empreses; Ingressos de formació contínua; Publicacions amb empreses de la regió, i Pràctiques a l'estranger, que és un indicador de nova creació d'aquest any.

Vuitena en l'àmbit de Contribució al Desenvolupament Regional

L'àmbit de la Contribució al Desenvolupament Regional és en el que la UVic-UCC obté una millor posició en el rànquing, on ocupa el 8è lloc i puja vuit posicions respecte de l'edició anterior. En aquest aspecte destaquen els bons resultats obtinguts en els indicadors de Publicacions regionals; Fons d'investigació regionals i Publicacions amb empreses de la regió.

Per altra banda, l'àmbit de Transferència de Coneixement és el que més ha millorat en valors absoluts. En aquest, la UVic-UCC ha pujat 24 posicions respecte al curs passat i se situa en el lloc 38. Això ha estat possible gràcies els bons resultats en els indicadors de Publicacions amb empreses i Ingressos de Formació Contínua.

Pel que fa a Orientació Internacional, la UVic-UCC manté els bons resultats que ja havia obtingut en edicions anteriors del mateix rànquing, i fins i tot puja dues posicions i passa a ocupar l'onzè lloc. Els indicadors en què ha mostrat més excel·lència en aquest àmbit són les Titulacions impartides en un idioma estranger (màster); la Mobilitat dels estudiants; les Pràctiques a l'estranger; el Professorat estranger, i les Publicacions internacionals.

Tot i que en l'àmbit de l'Ensenyament i Aprenentatge la UVic-UCC ha baixat nou posicions, passant a ocupar el lloc 26è i empatant amb la posició anterior, ha mostrat bons resultats en Taxa de graduació; Taxa de graduació normativa; Taxa de rendiment i Taxa d'èxit.

Pel que fa a Recerca, també s'han retallat distàncies respecte al curs anterior i la UVic-UCC ha escalat cinc posicions. Ara ocupa el lloc 54 del Rànquing i compta amb bons resultats en l'indicador de Publicacions en accés obert. Tot i que aquest àmbit, en el qual la UVic-UCC compta amb una trajectòria encara curta, presenta marge de millora, el Rànquing ha evidenciat un creixement sostingut de la institució en diversos indicadors: Fons externs de recerca (liquidats); Publicacions per professor; Impacte normalitzat de les publicacions; Publicacions altament citades, i Nombre mitjà de trams de recerca.

Característiques del Rànquing

El Ranquing CyD és una eina que permet comparar la situació de les universitats en diverses dimensions com l'ensenyament i l'aprenentatge, la recerca, la transferència de coneixement, l'orientació internacional i la contribució al desenvolupament regional, mitjançant el càlcul d'una sèrie d'indicadors per institució i per àmbits de coneixement.

Ofereix una visió de la diversitat dels perfils universitaris i permet comparar la qualitat de l'ensenyament i l'aprenentatge, detectar punts forts i dèbils i identificar allò en què són més eficients i en allò que tenen marge de millora.

El fet de classificar els indicadors en grups de rendiment alt, intermedi o reduït permet realitzar una aproximació mutifacètica al sistema universitari.