Les persones graduades en Podologia a UManresa del curs 2016-2017 són les que tenen un millor nivell d'inserció laboral, amb un 100% d'incorporació al mercat de treball, tres anys després d'acabar els estudis. Així ho constata el darrer estudi d'Inserció Laboral elaborat per la Unitat de Qualitat de la Fundació Universitària del Bages, que posa en relleu que el nivell d'ocupació de les persones graduades en aquesta promoció és del 92,7% i que en totes les titulacions està per sobre del 80%. També destaca l'alt nivell d'ocupabilitat dels titulats en Infermeria i Fisioteràpia, amb un nivell d'inserció del 90,9% i del 96,8%, respectivament. Pel que fa a la resta de titulacions, l'ocupació és del 88,9% en els estudis de Mestre en Educació Infantil, del 84,6% en el dels estudis de Gestió d'Empreses i del 85,7% en el grau en Logopèdia.

Un altre element que ha analitzat l'estudi és la relació que hi ha entre l'ocupació i els estudis realitzats. En aquest cas, destaquen les promocions de Podologia i Logopèdia, que tres anys després de completar els estudis, el 100% estan treballant en un lloc de treball totalment vinculat a la carrera realitzada. En el cas d'Infermeria, aquesta relació és del 95,2% i a Fisioteràpia, del 89,1%.

Altres dades que analitza l'estudi d'inserció laboral és la satisfacció amb la feina que estan fent, que se situa entre el 4,8 i el 5,9 en una escala sobre 7; la valoració de la formació rebuda a la universitat, en la qual destaca la valoració de 5,7 sobre 7 que rep la formació pràctica; i la intenció de repetir els estudis en el cas que les persones titulades poguessin tornar a començar. Pel que fa a aquest darrer supòsit, la gran majoria de persones titulades repetiria els mateixos estudis, concretament, a Logopèdia ho faria el 100%, a Educació Infantil el 88,9%, a Podologia el 85,7% i a Infermeria el 85,2%.

El darrer estudi d'Inserció Laboral d'UManresa ha detectat altres dades significatives en relació amb estudis anteriors. Així, la promoció 2016-2017de Gestió d'Empreses presenta una millora pel que fa a l'increment de contractes indefinits. A més, en el 85,7% dels casos, les persones graduades tenien feina abans que es complís un any de la finalització dels estudis.

Aquesta edició de l'estudi d'inserció laboral és el primera que incorpora dades de màsters oficials, concretament les del Màster Universitari en Metodologia de la Simulació. En la línia dels estudis de grau, en destaca la formació rebuda, tant teòrica com pràctica, puntuada amb un 6 i 6,5 sobre 7, respectivament.