El Consel Comarcal de l’Alt Urgell ha emès un comunicat en el qual apunta que «accepta i compleix les recomanacions de la Sindicatura de Comptes» i argumenta, sobre l’informe de fiscalització de l’any 2019, que « els punts que s’hi exposen corresponen a observacions i recomanacions que els redactors de l’informe fan constar al final del mateix per tal de millorar l’eficiència en la gestió de la institució. Per tant, els esmentats punts en cap cas no han estat objecte de desqualificació jurídica, de la mateixa manera com tampoc no es posa en dubte la correcta administració del Consell Comarcal».

Fonts del Consell han recordat que en el seu dia ja va presentar al·legacions, «les quals puntualitzen i aclareixen els motius d’alguns errors detectats, així per exemple, quant a l’encàrrec de gestió dels menjadors escolars i de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Montferrer a l’empresa pública IAUSA, els serveis jurídics del Consell Comarcal consideren que és un encàrrec a mitjans propis, atès que IAUSA es 100% de capital comarcal i les decisions han esta aprovades pel ple en funcions de Junta General de la societat». El Consell remarca que altres operacions es tracten de contractes menors.