El Registre de la Jornada de Treball entra en vigor el diumenge dia 12 de maig. Aquesta mesura, aprovada per un decret llei del Govern de Pedro Sánchez i convalidada per la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats el passat 3 d'abril, modifica l'Estatut dels Treballadors i la Llei d'Infraccions i Sancions de l'Ordre Social per obligar les empreses a registrar les hores que treballen els seus empleats.

En concret, modifica l'article 34 del Text refós de l'Estatut dels Treballadors en incorporar l'apartat 9è, que consisteix en l'obligació del registre de jornada en les empreses, l'efectivitat entrarà en vigor aquest dilluns 12 de maig.

Quines obligacions estableix la nova norma de registre de la jornada dels treballadors?

S'estableixen les següents obligacions:

-Garantir el registre horari de la jornada. Que ha d'incloure l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora. Sense perjudici de la flexibilitat horària que s'estableix a propi precepte estatutari.

-Organitzar i documentar el registre de jornada. Bé mitjançant negociació col·lectiva o acord d'empresa, o, si no, mitjançant decisió de l'empresari amb la consulta prèvia amb els representants dels treballadors a l'empresa.

-Conservar els registres durant quatre anys. A més, cal tenir-los a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Així mateix, habilita el Govern a establir i prèvia consulta a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, especialitats en les obligacions de registre de jornada laboral per a aquells sectors, treballs i categories professionals que ho requereixin per les seves peculiaritats.

D'altra banda (mitjançant l'art.11), es modifica l'article 7.5 de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social. Tipificant com a infracció greu la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en aquesta matèria.

Per això, la quantia de la sanció pot anar des dels 626 euros si és considerada lleu o arribar als 6.250 euros si es considera greu.

Quines empreses estan obligades a portar el registre de la jornada de treball?

S'obliga a totes les empreses, sense excepció. Però la nova normativa només estableix una base legal i la concreció de les mesures aplicades a cada empresa haurà de ser negociada amb els representants dels treballadors.

Per a què serveix el registre de la jornada laboral?

L'objectiu és mesurar la durada de les jornades laborals i, per tant, les hores extraordinàries, i també els descansos, que no poden ser inferiors a dotze hores entre final i inici de jornada ni a 36 setmanals, encara que amb peculiaritats sobre la seva ubicació en el calendari segons el sector de què es tracti.

Implica que pujaran els salaris?

En principi no té per què. La seva aplicació només comportarà més salari quan permeti demostrar que es fan més hores de les pactades. Però cal tenir en compte, que també pot donar-se l'efecte contrari.

És possible que aquesta mesura suposi un obstacle per superar el límit de 80 hores extraordinàries anuals que marca l'Estatut dels Treballadors.

Com cal fer el registre de la jornada de treball?

La nova regulació no estableix el tipus de registre tècnic que hagin d'utilitzar les empreses.

Ja hi ha programes que s'encarreguen d'això, i alguns pensats per a usuaris que treballen en mobilitat, on n'hi ha prou una aplicació on identificar-se amb el telèfon intel·ligent quan s'inicia l'activitat laboral.

N'hi ha de diferents tipus al mercat, normalment de cobrament per usuari. Encara que també n'hi ha amb escalats per nombre d'empleats / usuaris, però l'important és que es puguin enllaçar amb els programes de nòmines i control de costos laborals.