La mediació d'assegurances a Catalunya va generar el 2018 un total de 827,34 milions d'euros, l'1,84% més que el 2017, malgrat la reducció de cinc entitats.

Segons indica l'informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) que cada any fa la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat, el sector de la distribució d'assegurances privades va tancar el 2018 amb una tendència de creixement tant en vida com en no vida, amb el 2,22% i l'1,77%, respectivament. A més, van incrementar l'1,19% els mitjans personals amb afectes a l'activitat i es va accelerar la inversió bruta en béns materials, amb el 69,57%.

Aquestes dades s'extreuen de la documentació aportada per 566 corredors d'assegurances i 98 agents vinculats inscrits a Catalunya.

L'informe de la DEC, que es pot consultar a la web del departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat, té com a objectiu mesurar la salut del sector de la distribució d'assegurances privades. D'acord amb les dades que reflecteix, l'evolució de les carteres intermediades va registrar un comportament positiu i homogeni en pòlisses de vida.

Amb tot, els agents d'assegurances vinculats van cedir posicions en les de no vida. Així mateix, els corredors d'assegurances, amb un nombre d'entitats similars respecte a l'any anterior, van incrementar la seva cartera de vida al 2,30% i de no vida al 2,48%.