L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) proposa eixugar el dèficit de la Seguretat Social, que xifra entre l'1,3% i 1,5% del PIB, traspassant les despeses no contributives del sistema a l'Estat i amb l'augment del tipus de cotització per contingències comunes (pagament de pensions) a costa de les assignades al SEPE (pagament per atur).

Les mesures elevarien el dèficit de l'Estat al 2,2%. Així mateix, adverteix que en els propers 30 anys l'envelliment de la població elevarà la despesa en pensions entre 2 i 4 punts de PIB, pel que demana aprofundir en la reforma del 2011 amb el retard en l'edat efectiva de jubilació i una ampliació del període de la carrera de cotització.

Així es desprèn d'un informe que ha elaborat l'AIReF sobre la sostenibilitat de la Seguretat Social, en el qual considera «factible» corregir el dèficit estructural actual del sistema de la Seguretat Social, que se situa entre l'1,3% i l'1, 5% del PIB, mitjançant ajustos d'ingressos i despeses entre subsectors, ja que és «desitjable» que aquest desequilibri sigui assumit per l'Estat.

L'Autoritat Fiscal sosté que visualitzar el desequilibri de la Seguretat Social com un problema del conjunt de les administracions públiques permetria reduir la incertesa existent respecte a la sostenibilitat del sistema, que genera «distorsions en la presa de decisions de pensionistes i agents econòmics», afecta decisions d'estalvi i consum i porta a una «desafecció generalitzada» amb el funcionament del sistema.

Per eliminar el dèficit estructural existent a la Seguretat Social, proposa el traspàs de responsabilitats de despesa des del sistema de la Seguretat Social a l'Estat, mitjançant l'elevació en termes relatius de les cotitzacions destinades a contingències comunes (pagament de pensions) a costa de les assignades al SEPE (pagament per desocupació).

En detall, considera que la cotització per atur podria reduir-se entre tres i quatre punts a favor de la Seguretat Social, si l'Estat assumeix la pèrdua per al SEPE, el que comporta una despesa d'uns 10.400 milions. També suggereix l'assumpció per part de l'Estat de determinades despeses que ara suporten les cotitzacions, com són, entre d'altres, les despeses de funcionament de la Seguretat Social (4.000 milions), de mesures de foment de l'ocupació consistents en la reducció de cotitzacions (2.000 milions), de les prestacions per maternitat i paternitat i les subvencions implícites a règims especials (1.000 milions).

Així, si es descompta el superàvit de 1.400 milions del SEPE, la proposta de l'AIReF suposa transferir una despesa de 9.000 milions del SEPE a l'Estat i 7.000 milions més de despeses no contributius de la Seguretat Social, de manera que el dèficit de l'Estat augmentaria de 16.000 milions, que s'elevaria 8 dècimes, fins al 2,2%.