Les llars espanyoles van rebre l'any passat un finançament bancari net positiu per primer cop des del 2011 per l'augment dels crèdits destinats al consum i altres finalitats, mentre que la taxa d'estalvi va continuar caient, fins a marcar un nou mínim històric, fins al 4,9% de la Renda Bruta Disponible, segons l'informe «Evolució dels fluxos i els balanços financers de les llars i les empreses no financeres el 2018» del Banc d'Espanya. No obstant això, el deute bancari de les famílies va experimentar una nova reducció, fins al 59%, 26 punts percentuals per sota el valor màxim del 2010.