L'economia catalana va créixer el 2% interanual en el tercer trimestre d'aquest any, una dècima menys que en el trimestre anterior, i situa el creixement del PIB català al mateix nivell que l'economia espanyola i sis dècimes per sobre de la de la UE-28. Segons l'Institut d'Estadística de Catalu-nya (Idescat), la taxa de variació intertrimestral de l'economia catalana és del 0,4%, una dècima menys respecte al trimestre anterior.

El creixement del PIB es fonamenta en l'augment de la demanda interna, el 2% i vuit dècimes superior al del trimestre anterior, mentre que la indústria continua a la baixa, amb un retrocés interanual del 0,6%, igual que en el trimestre anterior.

El total d'exportacions a l'estranger va créixer el 3,2% i es desaccelera respecte al trimestre anterior.

Des de l'òptica de la demanda, l'economia catalana registra un augment de la demanda interna, que passa d'un increment de l'1,2% en el segon trimestre al 2% en el tercer.

També destaca una tendència bastant diferenciada dels seus components i, així, el consum de les llars creix l'1,1%, una dècima més que en el trimestre anterior, però dins d'una tendència general de moderació des del segon trimestre de l'any 2018.

El consum de les administracions públiques creix el 2,6% el tercer trimestre, cinc dècimes superior al trimestre anterior.

La formació bruta de capital és el component que s'accelera més respecte al trimestre anterior, ja que va créixer el 3,9%, per l'evolució favorable dels béns d'equip (6,4%), mentre que la inversió en construcció (0,8%) manté una tendència a la baixa durant els últims trimestres.

Les exportacions totals a l'estranger augmenten el 3,2% i redueixen 2,1 punts percentuals el creixement respecte al trimestre anterior, malgrat que mantenen una activitat bastant elevada respecte als valors registrats des del segon trimestre de l'any passat.

Els resultats del tercer trimestre són conseqüència d'una evolució positiva de les exportacions de béns i serveis (2,8%) i, principalment, d'una millora dels ingressos turístics. Les importacions totals des de l'estranger mantenen un creixement de l'1,7%, sis dècimes menys que en el trimestre anterior.

La indústria va retrocedir el 0,6% respecte al mateix trimestre de l'any passat, de manera similar al trimestre anterior, amb caigudes importants en la indústria extractiva (-8,7%) i les arts gràfiques (-8%). Entre els sectors més dinàmics dels indicadors de producció industrial en aquest trimestre hi ha el de subministrament d'aigua (12,8%), l'energia elèctrica (8,4%) i la fabricació de material de transport (6,2%).

Per la seva banda, el sector serveis manté una important activitat i creix el 3%, una dècima superior al del trimestre anterior, mentre que el sector de la construcció augmenta el 3,5%, però amb una clara tendència a la desacceleració, ja que va registrar nou dècimes menys que el trimestre anterior.