Durant el període que hem denominat de Martell, ja hem vist que s'intenta reduir el màxim possible el paràmetre R (nombre bàsic de reproducció), que mesura la mitjana de casos nous que genera una persona malalta al llarg d'un període infecciós. En aquest període de confinament i de mesures dràstiques es requereix reduir-lo tant com es pugui sense deixar de ser tolerables. A Hubei, per exemple, es va arribar al 0,32. És probable que no calgui que arribem a això: tal vegada reduir-ho a 0,5 o 0,6 ja sigui suficient.

Però durant el període de la Dansa (és a dir, aquell en el qual s'obren algunes mesures restrictives), hauríem de mantenir el paràmetre R tan a prop com sigui possible del valor 1 i romandre per sota durant un llarg termini.

Això significaria que els líders, conscientment o no, el que estarien fent és:

-Enumerar totes les mesures que poden prendre per reduir la R

-Obtenir una idea del benefici d'aplicar-les: la reducció en R

-Obtenir una idea del seu cost: el cost econòmic i social.

-Organitzar les iniciatives segons el seu cost-benefici

-Triar aquelles mesures que donen més reducció de R fins a 1, pel cost més baix.

I quines són?