L'Oficina Antifrau de Catalunya va tancar l'exercici 2019 amb 63 actuacions investigacions enllestides relacionades amb irregularitats en matèria de funció pública (26%), contractació pública (24%), conflicte d'interès i incompatibilitats (18%), urbanisme (14%), subvencions (10%) i altres (8%).

Els resultats de l'exercici de l'any passat indiquen diverses xifres rècord en els deu anys de la institució, com el nombre de denúncies rebudes, que van ser 262, el 59% anònimes.

També destaca la resolució de 272 expedients de versemblança, dels quals el 35% ha donat lloc a l'inici d'actuacions d'investigació, el 64% s'han arxivat i l'1% s'ha interromput perquè s'ha constatat que altres autoritats ja estaven investigant els fets.

Des de l'inici de la seva activitat, l'octubre del 2009, l'Oficina Antifrau ha obert 1.745 expedients de versemblança derivats de denúncies presentades o incoats per iniciativa pròpia.

Pel que fa a la tipologia dels denunciants, 152 comunicacions (58%) han estat presentades a través de la bústia anònima de denúncies, 62 (24%) són de particulars, 18 (7%) de personal funcionari o treballadors públics, 13 (5%) de representants de grups polítics, 9 (3%) anònimes sense usar la bústia, 2 (1%) han estat trameses per altres organismes, 3 (1%) per sindicats i 3 (1%) expedients s'han incoat a iniciativa pròpia.

Entre les 63 actuacions que l'Oficina Antifrau ha enllestit el 2019 s'inclouen 8 col·laboracions amb altres institucions. De les 55 actuacions d'investigació closes, 10 han estat arxivades.

En el marc de les 45 actuacions no arxivades, s'han tramès 36 informes raonats i 5 recomanacions raonades a les entitats investigades, 9 comunicacions a autoritats competents i 2 comunicacions al Ministeri Fiscal.

Rècord de mesures

Arran de les actuacions d'investigació, les entitats afectades han comunicat l'adopció de 35 mesures. És l'any en què s'han adoptat més mesures derivades de les actuacions de l'Oficina Antifrau.

Pel que fa referència a altres accions de la direcció de Prevenció d'Antifrau, durant l'any 2019 l'Oficina ha formulat 30 al·legacions en relació amb projectes normatius. Nou al·legacions es referien a normes que regulaven qüestions vinculades a la participació ciutadana, sis a reglaments orgànics municipals, sis a qüestions vinculades amb la transparència, quatre a ordenances generals de subvencions, tres a codis ètics i dos a altres matèries.

Accés a la informació pública

Des de l'àrea de Legislació i Assumptes Jurídics també s'ha respost a dues consultes no vinculants, ambdues relatives a electes locals, i s'han resolt un total de 19 sol·licituds d'accés a la informació pública.

D'aquestes, 15 sol·licituds han estat estimades, 2 s'han estimat parcialment, i 2 s'han desestimat. S'han atès 29 consultes ciutadanes, la majoria de les quals relacionades amb l'estat de tramitació de les investigacions, però també d'altres en relació amb les competències de l'Oficina o els canals de denúncia, per exemple.

Entre les activitats organitzades per l'entitat, la memòria de la institució destaca especialment l'Exposició «Corrupció! Revolta ètica», que ha rebut la visita de 16.309 persones en 69 dies d'obertura al públic al Palau Robert.

Més de 360 alumnes han participat en el format interactiu proposat i s'han organitzat diversos actes relacionats on han assistit més de 200 persones.

Elevada satisfacció

D'altra banda, l'àrea de Formació de la direcció de Prevenció ha aconseguit arribar de manera directa a 787 participants amb les seves accions formatives. La valoració mitjana de satisfacció de la formació rebuda pels participants ha estat de 8,67 en una escala d'1 a 10, apunta la institució en un comunicat.

Cimera contra la corrupció

Partits polítics, institucions, organismes de fiscalització i entitats socials van reunir-se ahir al Parlament en la primera Cimera contra la Corrupció, organitzada per l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció i que va sorgir del Pacte Social contra la Corrupció del 2015. Els participants van aportar les seves idees sobre mesures a prendre per combatre la xacra i s'hi va pactar que una comissió executiva les vagi treballant per poder-les aprovar en la propera cimera, d'aquí a dos anys. La cimera va fer-se en compliment de la Resolució 735/XII, aprovada pel Parlament el 7 de febrer passat arran d'un debat sobre corrupció.