El Consell Comarcal del Berguedà ha finalitzat l'actualització de la diagnosi de la inclusió i exclusió social a la comarca. L'objectiu de la diagnosi ha estat identificar de forma conjunta entre els diferents agents del territori les principals situacions de vulnerabilitat que afecten la ciutadania i compartir potencialitats de la comarca que permetin a l'ens donar respostes comunitàries i inclusives a la realitat actual. Aquesta diagnosi aporta un coneixement que ha de permetre planificar amb més coherència per tal d'afrontar les situacions de vulnerabilitat d'una manera preventiva i comunitària. Per aquest motiu, d'aquesta diagnosi ja en sorgeixen unes possibles línies d'acció, són 6 línies estratègiques que en els pròxims mesos caldrà treballar.