Els experts en la matèria creuen que justament ara, quan la pandèmia ens està recordant l'enorme importància de gaudir de tots els serveis hídrics de manera contínua i fiable, és el moment d'impulsar una transició justa que redueixi el consum hídric i energètic. És temps per definir una estratègia amb menys emissions i implicar-nos com a societat en la recuperació i protecció dels ecosistemes per seguir garantint la sostenibilitat del planeta. La Covid-19 ens ha fet més conscients de la importància que té aconseguir la continuïtat en la prestació dels serveis de proveïment i mantenir la qualitat de l'aigua.

¿Com es fa?

Un bon exemple és Aqualia, l'empresa especialitzada en la gestió del cicle integral de l'aigua, els esforços de la qual s'han focalitzat en la reducció del consum hídric, la utilització de més energies renovables, la reducció d'emissions i l'aposta per la biodiversitat. L'objectiu final és garantir el bon desenvolupament de les comunitats en les quals vivim.

Reducció del consum hídric

Per preparar el seu últim Informe de Sostenibilitat, Aqualia ha preguntat per les seves inquietuds a 18.000 persones d'entre els seus públics d'interès. L'emergència climàtica, l'escassetat hídrica i les desigualtats en l'accés a l'aigua, són els tres camps d'acció que engloben les principals preocupacions i expectatives d'empleats, usuaris, administracions públiques i mitjans de comunicació consultats. La resposta de la companyia es basa en la circularitat de l'aigua i la perspectiva col·laborativa.

Amb tres línies d'actuació, Aqualia crea estratègies per reajustar els consums: reducció del consum d'aigua i la circularitat centrant-se en l'ODS 12: Producció i consum responsable.

Per una altra part, Aqualia està millorant el rendiment hidràulic augmentant l'eficiència per a un aprofitament òptim dels recursos naturals cada vegada més valuosos.

L'última línia d'actuació és el nucli de l'economia circular i el paradigma del consum de l'aigua: és l'ús de recursos alternatius. Aqualia fa un esforç especialment notable en el reciclat d'aigües residuals, que a més a més generen biogàs usat com biocombustible vehicular no contaminant de cotxes; en la dessalació de l'aigua del mar i aigües salobres, amb processos com l'electrodiàlisi, de baix consum energètic; i en la recàrrega d'aqüífers en una clara aposta per la biodiversitat.

L'expert

CEO d'Aqualia: Félix Parra

Avançar cap a l'accés universal i equitatiu a l'aigua requereix una gestió ètica basada en valors humans. Per això, Aqualia contribueix al creixement sostenible aportant un valor econòmic generat de 1.262,47 milions. Per a Félix Parra, CEO d'Aqualia, el propòsit de l'empresa està centrat en les persones, però té clar que existeix una interdependència entre l'equilibri mediambiental i el benestar social.

"Aqualia no és només una empresa de gestió d'infraestructures públiques. La nostra contribució a l'objectiu de ser neutres en carboni per al 2050 no busca només una gestió energètica eficaç, sinó també el disseny i la construcció d'infraestructures més eficients energèticament que permetin aprofitar el material d'energia renovable que es genera en els processos de tractament d'aigua, com la depuració i la dessalació".

I finalitza: "Aconseguir en un 100% la circularitat de l'aigua és un objectiu imprescindible en el context actual d'escassetat hídrica".