0%
Així és la realitat de l’acolliment familiar a Espanya

Així és la realitat de l’acolliment familiar a Espanya

Protecció

Dret
a créixer
en família

Aldeas Infantiles SOS destaca la importància que les famílies acollidores rebin suports de les administracions públiques, a fi d’ajudar-les a resoldre dubtes i incerteses com pot ser la gestió del conflicte de lleialtats del nen, nena o adolescent entre la família d’origen i l’acollidora.

Aldeas Infantiles SOS ha presentat l’informe La situació de l’acolliment familiar a Espanya, una anàlisi que pretén determinar el nivell de benestar dels nens, nenes i adolescents que creixen amb famílies d’acollida, així com identificar els factors que afavoreixen el seu èxit o fracàs. Tant l’ONU com la majoria d’experts recomanen prioritzar l’acolliment familiar, tanmateix, l’acolliment en residències continua sent majoritari. Segons es desprèn de la investigació, encara no s’ha aconseguit que l’acolliment familiar sigui l’opció per a molts nens menors de sis anys, un dels objectius marcats per la llei.

L’estudi, realitzat per a Aldeas Infantiles SOS pel Grup de Sociologia de la Infància i l’Adolescència (GSIA), és producte d’una investigació que ha inclòs entrevistes a joves que han crescut en el sistema de protecció, a tècnics de l’Administració Pública i a personal educatiu que treballa en programes d’acolliment familiar.

Dret a créixer en família

Per a Aldeas Infantiles SOS, garantir que es compleix el dret a créixer en família dels nens i les nenes passa per tenir en compte la seva opinió i per assegurar que compten amb vincles afectius estables. Entre les mesures que proposa l’organització per avançar cap a un model d’acolliment familiar que asseguri el benestar de la infància es troben les següents:  • Posar el nen i nena acollit al centre de l’acolliment (no a la família) i impedir la seva revictimització, evitant el fracàs familiar.

  • Oferir suport i orientació a les famílies acollidores i facilitar l’escolta per part dels tècnics de les necessitats dels nens, nenes i adolescents.

  • Evitar la ruptura de vincles i els conflictes de lleialtats. Mantenir junts els germans i recolzar la resocialització del nen o adolescent, possibilitant el seu arrelament en entorns de referència i proximitat, mitjançant l’enfortiment de les seves xarxes socials bàsiques.

  • Incentivar una cultura de l’acolliment familiar i enfortir la xarxa de famílies acollidores. Donar formació a les famílies i apostar pel desenvolupament d’un acolliment familiar especialitzat.

  • Incrementar el finançament públic i els recursos materials i humans per atorgar a l’acolliment familiar la rellevància que li confereix la llei dins del sistema de protecció.

Aldeas Infantiles SOS proporciona diferents opcions de cura alternativa de qualitat a 1.250 nens, nenes i adolescents al nostre país, tant en els seus programes d’acolliment residencial com de suport a l’acolliment familiar.

La investigació

Entre els factors que influeixen en l’estancament d’aquesta modalitat de cura familiar hi ha les dificultats per trobar famílies acollidores per a nens i nenes amb edats pròximes a l’adolescència i per a grups de germans. I el fet que, en la majoria dels casos, els acolliments familiars s’estenen fins a la majoria d’edat implica que aquestes famílies no estiguin disponibles per a nous acolliments.

A més, la majoria de les famílies acollidores les constitueixen les mateixes famílies extenses del nen o la nena, que assumeixen una xifra pròxima a les dues terceres parts dels acolliments familiars. L’informe crida l’atenció, així mateix, sobre la falta de dades desagregades referents a famílies professionalitzades o especialitzades.

«Ara com ara, l’acolliment familiar és molt més barat que el residencial», asseguren des d’Aldeas Infantiles SOS. Per a l’organització, aquesta investigació evidencia la necessitat d’incentivar la inversió pública per comptar amb disponibilitat de recursos i complir els objectius establerts en la llei tant en família extensa com en aliena, així com per desenvolupar la figura de l’acolliment familiar especialitzat amb dedicació exclusiva, que requeriria retribucions econòmiques als pares acollidors. Una inversió més gran també contribuiria a evitar l’actual cronificació dels terminis temporals en l’acolliment familiar.

Aldeas Infantiles SOS destaca la importància que les famílies acollidores rebin suports de les administracions públiques, a fi d’ajudar-les a resoldre dubtes i incerteses com pot ser la gestió del conflicte de lleialtats del nen, nena o adolescent entre la família d’origen i l’acollidora. «Aquests suports són tan determinants que la seva existència o absència pot determinar l’èxit o el fracàs de l’acolliment», afirmen.

Així mateix, Aldeas emfatitza que per aconseguir els millors interessos dels nens i les nenes és necessari tenir en compte la seva opinió en la presa de decisions que els afecten, mantenir-los informats sobre el procés d’acolliment en el qual estan immersos i identificar els factors que garanteixin un funcionament adequat d’aquest, per evitar que un possible fracàs provoqui la seva revictimització. Així mateix, «ajudar-los a gestionar adequadament les seves relacions afectives és clau per evitar la ruptura de vincles i el desarrelament», expliquen des de l’organització. Equilibrar el seu afecte entre la família d’acollida i la d’origen, evitar la separació de germans i promoure la seva capacitat d’adaptació són aspectes importants per afavorir la seva estabilitat emocional. Per a Aldeas, un dels motius de possible fracàs és la separació de germans, que es produeix amb freqüència a causa de la diversitat d’edats entre ells, però també hi influeixen les mateixes característiques del nen tutelat, com poden ser el seu origen estranger, problemes de conducta o discapacitat.

Scroll
o mantenir
Col·labora a:
aldeasinfantiles.es