L'Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives de concurs -oposició lliure per a la creació d'una llista d'aspirants per a possibles necessitats temporals urgents i inajornables en la cobertura dels llocs de tècnic/a de grau mitjà educador/a social; de tècnic/a de grau mitjà de treballador/a social; i de tècnic superior economista.

El termini de presentació per les places de grau mitjà d'educador/a i treballador/a social finalitzen el 19 de gener. Les presentació de sol·licituds per a la borsa de tècnic superior economista finalitza el 29 de gener.

El termini de vigència de les borses que en resultin serà de dos anys des de la finalització del procés selectiu, entès a partir de la data en què es publiquin els resultats finals. No obstant, les presents borses restaran vigents fins que se n'aprovi una de nova que, en cada cas, les substitueixi.

Les persones que optin a les places de tècnic/a de grau mitjà d'educador social/a caldrà que acreditin la titulació de Grau en Educació Social, Diplomatura en Educació Social o qualsevol titulació universitària més l'habilitació del Col·legi Oficial d'Educadors Socials. En tot cas, s'estableix com a necessària la col·legiació.

Les persones que optin a les places de treballador/a social caldrà que acreditin la titulació de Treball Social o Diplomatura en Treball Social, i l'habilitació del Col·legi Oficial de Treballadors socials.

Les persones que optin a les places de tècnic economista caldrà acreditar la Llicenciatura o Grau en ADE; Economia o Ciències Econòmiques i empresarials.

Per a més informació i presentació de sol·licituds cliqueu aquí.