L'Ajuntament de Manresa ha rebut la sentència que, estimant el recurs de cassació interposat per Postes i Maderas SA (PYMSA) davant del Tribunal Suprem, anul·la la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya -que havia declarat conforme a dret el Mapa de Capacitat Acústica de Manresa- en el punt relatiu a la parcel·la ocupada per les instal·lacions de PYMSA.

Sobre aquesta sentència, l'Ajuntament de Manresa vol fer constar que:

1. La redacció del Mapa de Capacitat Acústica de Manresa va ser encarregat a la Diputació de Barcelona el 2011, i aprovat definitivament el 19 de març de 2015. Davant la interposició de recurs contenciós administratiu per part de Postes y Maderas SA, l'Ajuntament va sol·licitar un informe tècnic a la Diputació de Barcelona sobre la qüestió, informe que va corroborar que, atenent a la metodologia i els criteris de zonificació acústica, es considerava adequada la zonificació establerta per a l'empresa Postes y Maderas SA. Aquest informe fou aportat com a prova en el recurs davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i aquesta va fallar a favor de l'Ajuntament.

2. Pel que fa a la possibilitat de reclamació de danys i perjudicis per part de PYMSA, l'Ajuntament vol fer constar que l'empresa PYMSA va renunciar voluntàriament a la llicència per al tractament amb creosota. La renúncia parcial a l'activitat va comportar el cessament de l'activitat amb creosota, substància que, si se'n fa una utilització incorrecta, podria tenir efectes nocius en la salut de les persones. La renúncia també comportava l'eliminació d'una font de soroll, ja que els elements a tractar amb la creosota són molt voluminosos.

No es pot passar per alt que, molt probablement, podria haver influït en la renúncia a l'activitat l'obertura d'unes diligències d'investigació per part de la Fiscalia de Medi Ambient el 2016, diligències actualment en seu judicial, així com la ferma actuació de l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa d'aleshores, dins de les seves competències, vetllant perquè l'empresa complís amb les seves obligacions.

3. En paral·lel, l'any 2017 l'Ajuntament va realitzar un intens i curós acompanyament a l'empresa per mirar de trobar ubicacions alternatives per a la seva activitat amb creosota. Aquest acompanyament es va traduir en gestions i visites amb alts responsables del departament de Territori i Sostenibilitat i també de diversos municipis. D'altra banda, empresa i Ajuntament van planificar amb una carència en el cessament de l'activitat, per evitar un impacte econòmic d'aquest tancament.

4. En relació al Pla de Millora Urbana Mossèn Vall, pendent d'executar, l'Ajuntament recorda que la situació de crisi econòmica ha fet aturar durant més de deu anys el desenvolupament de plans urbanístics, a Manresa i al conjunt del país. Tot i que actualment s'està treballant per tirar endavant el Pla de Millora Urbana, durant els últims deu anys no se n'ha desenvolupat cap a Manresa. En qualsevol cas, no es pot sostenir que el Mapa de capacitat acústica fos una forma impròpia d'execució del planejament, atès que el mapa es va elaborar per tècnics contractats per la Diputació seguint criteris aplicats a totes les zones de la ciutat i a d'altres ciutats d'igual manera.

5. Pel que fa a la modificació del Mapa Acústic que ordena la sentència, el text no fixa un termini d'execució, si bé la llei indica que el termini ordinari és de dos mesos, des que se'n comunica la fermesa. L'Ajuntament està disposat a portar a terme la modificació de la zonificació del Mapa Acústic, tot i que hi ha certs dubtes, atès que la sentència es limita a pronunciar-se respecte la parcel·la objecte del plet, però no sobre les de l'entorn, i per tant caldrà veure com afecta les finques confrontants. Per aquest motiu, l'Ajuntament pot sol·licitar una ampliació del termini per portar a terme els canvis en la zonificació del Mapa Acústic.

6. L'Ajuntament va imposar a l'empresa PYMSA diverses sancions per haver superat els límits d'immissió sonora. D'acord amb la sentència, l'Ajuntament, si és procedent, estudiarà els expedients i, si és necessari, retornarà els imports corresponents.

7. En qualsevol cas, la protecció de la salut de la ciutadania és un bé superior a preservar i una obligació de l'Ajuntament, amb independència d'altres consideracions legals. L'actuació de l'Ajuntament va ser motivada, el 2011, el 2015, el 2017, i també ara, per aquells imperatius.