El Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Castellterçol el Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (PEM), així com també la modificació puntual del Pla general per a la seva aprovació inicial. Ara, els documents seran sotmesos a informació pública i als informes corresponents dels organismes afectats fins a la seva aprovació definitiva i posterior publicació oficial.

Aquests documents proposen la catalogació de 51 elements i fixen els criteris per la seva restauració, rehabilitació i reconstrucció, els usos permesos i les possibilitats de fer-hi ampliacions o de dividir la propietat.

El Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable és l'instrument d'ordenació urbanística destinat a identificar les edificacions situades en aquesta tipologia de sòl, susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, justificar les raons que determinen la seva preservació i recuperació, i regular normativament les intervencions futures. Els principals objectius del pla són la fixació de residents al territori, protegir i preservar aquells habitatges existents i el reforç i la promoció de l'activitat turística i de serveis al municipi.