El programa Catalunya Clústers, promogut per la Generalitat a través d'Acció -l'agència per a la competitivitat de l'empresa-, ha aprovat la incorporació de Leather Cluster Barcelona promogut pels adobers igualadins.

L'any 2014 el Govern, a través d'Acció, va posar en marxa Catalunya Clústers. El programa vol fer néixer una política de clústers que tendeixi a l'excel·lència en línia amb les recomanacions de la Comissió Europea i l'orientació dels principals països referents en aquest àmbit. El seu objectiu és promoure l'agrupació d'empreses i entitats d'un mateix sector per impulsar la seva competitivitat, compartir recursos, generar sinergies i projectar-se internacionalment.

Paral·lelament a l'acreditació i com un dels requisits per entrar a Catalunya Clústers, l'European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), entitat referent a Europa per a l'anàlisi de la gestió dels clústers empresarials, formada per experts de 30 països, ha concedit a Leather Cluster Barcelona el Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate.

Clúster pensat des d'Igualada

Leather Cluster Barcelona representa els interessos del sector de l'adobat de la pell català i té com a objectiu principal sumar, coordinar i dinamitzar els esforços de totes les empreses i agents de la cadena de valor de la indústria de la pell a Catalunya, per augmentar-ne la competitivitat, millorar-ne l'eficiència i impulsar el creixement del negoci conjunt.

Leather Cluster Barcelona actualment és el conjunt format per més de quaranta empreses i entitats de la cadena de valor de la indústria de la pell de Catalu-nya, entre les quals hi ha A3 Leather Innovation Center UdL i la Universitat de la Pell com a centres que aporten investigació, innovació i formació al sector; la planta de tractament d'aigües dels adobers, planta pionera a Europa per tecnologia i coneixement; el museu de la pell i el de cal Granotes, que il·lustren la història de l'activitat adobera a Catalunya des del segle XI; i l'Adoberia Bella, seu del clúster i Centre Europeu d'Interpretació de la Pell de Qualitat.

El clúster de la pell català té la capital a Igualada, ecosistema de cooperació empresarial, educativa, científica i mediambiental, al voltant de la indústria de la pell, únic al món.