Els joves espanyols estan dividits pel que fa a la igualtat de gènere, segons una enquesta de la Fundació d'Ajuda a la Drogoaddicció (FAD), que estableix que el 56% defensa posicions masclistes o nega la desigualtat de gènere, mentre que el 44% -la majoria dones- té una visió més «conscient i equitativa».

L'enquesta, realitzada el mes de setembre passat i per a la qual va ser seleccionada una mostra de 1.247 joves de 15 a 29 anys, estableix que un 39% de la població jove presenta posicions «tradicionals i sexistes», mentre que un 17% són «negacionistes i conservadors», el que en total suma un 56% de la població jove.

Són els resultats que ofereix l'informe Joves i Gènere, realitzat pel Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut de Fad, juntament amb el Banco Santander i Telefónica.

Els resultats demostren l'existència d'una dissociació en la percepció de l'equitat entre dones i homes. Aquesta disposició cap als extrems contrasta amb els principals indicadors sobre joventut a Espanya, segons els quals les noies estarien en pitjor estat de salut, suportarien situacions de més precarietat laboral, tindrien més desocupació, a més de suportar més pressió econòmica i social per emancipar-se abans i per ajornar cada vegada més la maternitat.

«Conscients i equitatius»

Segons l'estudi, el 44% representat com a «conscients i equitatius» és el col·lectiu que representa més clarament la consciència i l'avanç en qüestions d'equiparació de gèneres. «El que mostra una identitat menys estereotipada, una menor diferenciació pel que fa als rols i les capacitats d'homes i dones i que, a més, sent conscient de l'existència de desigualtats, aposta per mesures que forcin l'aparició de millors oportunitats per a les dones en l'accés a la vida social, política i econòmica», recull l'informe.

Dos de cada tres components d'aquest grup són dones, i una mica més de la meitat de les dones de la mostra en formen part. La distribució per edat és força equilibrada, tot i que és major la presència de joves entre 20 i 24 anys que a la resta de grups.

Pel que fa a l'activitat que porten a terme habitualment, és un tipus en el qual destaca la proporció de persones a l'atur o dels que només estudien. A més, és rellevant la menor presència de joves que es consideren de classe alta i mitjana alta.

Aquest és també el grup que mostra més contundència en defensar les sancions a empreses que paguen menys a les dones per la mateixa feina. Són els que més aposten perquè el permís de paternitat estigui equiparat al de maternitat; perquè hi hagi una presència igualitària de dones a càr-recs públics i, encara que no accepten clarament la discriminació positiva, sí que és el grup que més defensa estableix de la promoció de la contractació tenint en compte els mèrits específics i no el gènere.

«Negacionistes»

En contraposició, segons estableix l'estudi, se situen els i les joves «tradicionals i sexistes» (un 39%) i el grup de «negacionistes i conservadors» (17%) que, sense situar-se en una posició de masclisme extrem, són «bastant més proclius a emfatitzar els estereotips diferencials i a visualitzar les relacions interpersonals de tots els tipus des dels rols més tradicionals de gènere i l'exercici de la dominació masculina».

«Els sexistes justifiquen amenaçar de fer mal a la seva parella si els deixa, intentar que no vegi les seves amistats, dir-li que no val res o controlar on és», estableix l'esmentat estudi. Així mateix, es tracta d'un col·lectiu que és menys conscient de «les desigualtats i, sobretot, bastant més reticent al fet que la societat adopti mesures contundents per afavorir l'equitat de gènere».

Aquest segon grup és majoritàriament masculí, ja que el 62% dels «tradicionals i sexistes» són nois i el 65% dels «negacionistes i conservadors» també. Pel que fa a l'activitat i la classe social autopercebuda, és relativament més freqüent la representació de la classe mitjana, mitjana baixa i baixa, i congreguen joves que tenen un menor nivell d'estudis, que treballen o que compaginen estudis i feina.