El sector metal·lomecànic és uns dels principals motors de l'activitat empresarial i econòmica de la comarca del Bages. Com a conseqüència d'això, hi ha una gran demanda de professionals formats dins dels àmbits relacionats amb el disseny i la fabricació mecànica: interpretació de plànols, mecanització (tornejat, fresatge), tractament de xapa, soldadura, programació per control numèric, disseny CAD, automatització, verificació, organització industrial...i, en general, de formació relacionada amb totes les activitats que realitzen les empreses dedicades a la creació de producte o serveis industrials.

Les darreres dades d'inserció laboral dels estudis professionals a la Catalunya Central situen els graduats de la família de fabricació mecànica al nivell més alt, per sobre del 85 %, la qual cosa demostra la rellevància del sector del metall a la comarca i la importància que els estudis de formació professional tenen i seguiran tenint en un futur immediat.

A l'institut Lacetània de Manresa s'imparteixen tres cicles formatius de la família de fabricació mecànica, un de grau mitjà i dos de grau superior: CFGM en Mecanització (en modalitat Dual), CFGS en Programació de la producció en fabricació mecànica i CFGS de Disseny en fabricació mecànica. Aquests dos darrers, amb una distribució curricular que permet l'obtenció dels dos títols amb tres cursos acadèmics.

Les tasques segons el cicle

En el cas del cicle formatiu de grau mitjà, l'objectiu és donar una visió global i introductòria al sector de la fabricació mecànica i capacitar l'alumne en els processos generals d'obtenció dels productes: la preparació de la maquinària associada, el coneixement de la tecnologia que s'hi aplica, la correcta execució de les fases de mecanitzat bàsiques i la verificació dels productes obtinguts. El cicle formatiu es complementa amb nocions de control numèric i programació bàsica, així com dels continguts teòrics. Aquest cicle s'ofereix en horari de matins, amb modalitat Dual, i es dona a l'alumne l'opció de realitzar una part molt important de la formació (unes 1.000 hores) en empreses associades del sector a través d'una vinculació laboral remunerada.

La durada del cicle és de dos cursos acadèmics. La finalitat última és que l'alumnat pugui introduir-se laboralment al sector un cop acabats els estudis, i/o preparar-se per continuar una formació de grau superior relacionada.

Pel que fa als graus superiors de la família, a partir de l'aportació d'una dosi important i addicional de coneixements teoricopràctics, es dota els alumnes d'una major autonomia en comparació amb els tècnics de grau mitjà.

Per explicar les diferències entre els dos graus, el més adequat és conèixer els dos àmbits de treball naturals a l'empresa de cadascun dels perfils. En el CFGS en Disseny en fabricació mecànica s'ofereix una capacitació professional en l'àrea de l'oficina tècnica i tot allò relacionat amb les tasques pròpies del disseny dels productes mecànics: desenvolupament i viabilitat de la fabricació de productes, disseny de les matrius o utillatges associats i la creació de tota la documentació tècnica que se'n deriva i que serà necessària per a l'execució dels productes.

El segon grau superior de la família, el CFGS de Programació de la producció en fabricació mecànica, és el que capacita el professional que, amb tota la documentació generada a l'oficina tècnica, serà l'encarregat de la planificació, l'organització, la programació, l'execució, validació i el control de la fabricació.

En tractar-se de dos perfils professionals complementaris, la distribució dels mòduls formatius s'ha fet de tal forma que l'alumne pot cursar els dos cicles formatius en un total de tres cursos acadèmics. Es fa un primer curs comú i posteriorment els dos segons cursos corresponents. També s'han repartit els mòduls en una distribució horària (sempre en horari de tarda) que facilita la incorporació a les classes per a la gent que treballa i té uns horaris restringits.

Tots els cicles formatius duen associades unes 400 hores de pràctiques obligatòries en empreses del sector directament relacionades amb el cicle triat.

Instal·lacions i equipaments

El departament de fabricació mecànica de l'institut Lacetània està dotat amb diverses instal·lacions industrials específicament equipades: taller de fabricació amb màquina convencional, zones de mecanització amb CNC, aules específiques de CAD-CAM, de verificació, d'automatització i soldadura, i tots els corresponents equips i màquines associats a l'àmbit de la fabricació mecànica com són torns i fresadores convencionals, plegadores, trepants, rectificadores, màquines d'electroerosió per penetració i fil, centres de mecanitzat amb CNC, equips de fabricació additiva, màquines de mesura per coordenades, equips de soldadura, forns per a tractaments tèrmics, etc.

Estades a l'estranger

L'institut Lacetània participa en el programa Erasmus + i ofereix la possibilitat de realitzar les pràctiques en empreses de l'estranger, i així es dona la possibilitat d'ampliar la visió del sector als alumnes amb suficient competència en idiomes.

Els alumnes que en acabar qualsevol dels cicles de grau superior encara tinguin necessitat o ganes d'ampliar la seva formació, poden fer-ho accedint a diversos graus d'enginyeria relacionada amb el món de la mecànica, tot convalidant un nombre important de crèdits universitaris.

(*) Cap de seminari de la família de fabricació mecànica.