La Generalitat va decidir restringir la mobilitat entre municipis la setmana passada i aquest divendres ha confirmat que el toc de queda s'allargarà durant 15 dies més. A l'espera de saber si les restriccions de cap de setmana també es perllongaran dues setmanes més, ningú pot sortir del seu terme municipal des de les 6 del matí de divendres fins les 6 del matí del dilluns. Tret que no sigui per les excepcions que llistem a continuació i que ha publicat Salut al seu web. Aquí pots descarregar el certificat d'autoresponsabilitat que hauràs de mostrar als controls policials si se't demana.

Motius que es poden al·legar amb justificant

Es restringeix l'entrada i sortida d'un municipi, excepte per aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:

Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.

Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

Assistència a centres docents i educatius.

Retorn al lloc de residència habitual o familiar.

Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.

Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.

A causa de força major o situació de necessitat.

Qualsevol altra activitat urgent i inajornable degudament acreditada.Quina mobilitat sí que està permesa?

Exercici individual a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

Entrada i sortida de cada terme municipal de les persones que estiguin gaudint d'algun tipus de permís penitenciari.

Desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.

Circulació en trànsit.