La Sindicatura de Comptes ha detectat uns sobrecostos en la construcció de l´L-9 del Metro de Barcelona que, a 31 de desembre del 2016, arribaven al 151,5% del cost dels encàrrecs previstos inicialment.

En un informe, la Sindicatura apunta que en aquella data el cost de construcció, 6.916,47 milions d´euros, superava en 4.949,01 milions el cost previst en els encàrrecs inicials de l´L9 efectuats fins a l´exercici 2002, 1.967,46 milions. A més, l´òrgan apunta que el termini d´execució de les obres s´havia excedit en 10 anys i encara no estaven acabades.

La construcció de l´L9 va ser encarregada per la Generalitat a l´empresa pública Gisa el 2000 i el 2003, coincidint amb l´inici de les obres, el Govern va atribuir a Ifercat, empresa administradora de les infraestructures ferroviàries de la Generalitat, el caràcter d´administrador únic de l´L9 i responsable de la seva construcció i manteniment. La Sindicatura ha emès 16 informes de regularitat sobre Gisa, actualment denominada Infrestructures.cat, i Ifercat corresponents als exercicis 2000 al 2014 amb l´objectiu de revisar els comptes anuals i de l´acompliment de la legalitat en matèria de contractació administrativa.