La Junta Electoral de Barcelona ha acordat que aquells membres suplents que el 14F hagin quedat lliures, perquè la seva mesa electoral ja s'ha pogut constituir, siguin reassignats a d'altres meses amb dificultats, per la incompareixença dels titulars designats per sorteig. D'aquesta manera, es pretén evitar que les vacants que pugui haver-hi siguin cobertes, com preveu la llei, amb els primers electors que vagin al col·legi electoral a partir de les 9 del matí, ja que la primera franja horària del 14F està reservada perquè hi votin les persones grans.

La Junta Provincial de Barcelona ha acordat una sèrie de criteris d'actuació per a les Juntes Electorals de Zona de la província en el procés de configuració de les taules electorals, ja que «s'està revelant com un dels potencials moments crítics per a l'èxit de la constitució del conjunt de meses».

Davant una eventual absència dels membres requerits per a la constitució de les meses, les Juntes Electorals de Zona «s'abstindran d'ordenar que formi part» d'aquestes meses «algun dels electors que es trobi present al local» a primera hora, en l'obertura dels col·legis electorals.

El criteri a seguir per cobrir les possibles absències serà el de «reassignar els electors suplents que no hagin de formar part de la mesa electoral inicialment assignada per trobar-se ja constituïda», perquè siguin derivats a les meses que «tinguin necessitat de membres per a la seva constitució», dins del seu àmbit territorial, «preferentment» dins del seu municipi. Les autoritats electorals s'han hagut de mobilitzar de cara al moment crític de la constitució de les meses electorals del 14F, entre les 8h i les 9h del matí, davant l'allau d'al·legacions de membres designats, el nombre de les quals ja s'apropa als 22.000, el 25% del total