Uns 250.000 catalans que van percebre com a màxim 22.000 euros bruts anuals al 2020 i que van tenir més d'un pagador, per circumstàncies com haver estat en ERTO, tindran dret en l'actual campanya de la renda a una deducció autonòmica en l'IRPF.

Aquesta és una de les principals novetats específiques de Catalunya d'aquesta campanya de la renda, que va arrencar el 7 d'abril i s'allargarà fins al 30 de juny. Es tracta d'una deducció que el Govern va aprovar al novembre passat però que s'aplicarà ara, amb motiu de la campanya de la renda, i que suposarà un minva d'ingressos de 16,3 milions per la Generalitat.

Aquesta deducció de l'IRPF pretén evitar que les persones amb rendes baixes que s'hagin vist afectades per un expedient de regulació d'ocupació temporal o bé s'hagin quedat a l'atur es vegin penalitzades a l'hora de tributar per aquest impost simplement per haver cobrat de més d'un pagador.

La normativa actual de l'IRPF estableix que no estan obligats a presentar declaració de la renda els qui hagin percebut menys 22.000 euros bruts anuals per part d'un mateix pagador. En canvi, si hi ha dos o més pagadors -com una empresa i el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)- la declaració s'ha de presentar a partir dels 14.000 euros bruts anuals, sempre que l'import rebut del segon o d'altres pagadors sigui superior als 1.500 euros.

La deducció creada per la Generalitat és equivalent, per tant, a la diferència entre la quota íntegra catalana i la quota íntegra estatal, sempre que sigui positiva. En definitiva, la Generalitat deixarà de cobrar aquest diferencial per evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats a l'hora de fer la declaració de la renda corresponent a l'exercici fiscal del 2020.

Per exemple, si un contribuent sense descendents ni ascendents a càrrec va percebre 20.000 euros l'any passat d'una empresa i una altra persona en igual situació va cobrar la mateixa quantitat però de dos pagadors (una empresa i el SEPE, per exemple), al primer li corresponen unes retencions fiscals de 2.340 euros per l'IRPF i al segon d'un total de 2.513 euros.

Aquests 173 euros de diferència entre una i una altra persona són els que evita aquesta deducció fiscal de la Generalitat que s'estrena ara.No obstant això, l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) avisa en el seu web que aquesta deducció no apareix de forma automàtica en l'esborrany de la declaració, per la qual cosa haurà de ser el mateix contribuent qui l'hagi d'aplicar perquè tingui efecte en el còmput total i, per això, recorda que s'ha de marcar la casella 0824.

Amb tot, aquesta deducció no garanteix que el resultat de la declaració sigui a retornar, ja que el resultat final dependrà de les retencions practicades durant l'any. De fet, si no hi ha hagut retencions o aquestes han estat molt baixes el resultat serà a pagar, segons subratlla l'Agència Tributària de Catalunya.