Unió de Pagesos ha presentat un seguit d'al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) Vies Blaves de Barcelona, que preveu habilitar com a vies de circulació a peu i en bicicleta les ribes dels rius Llobregat, Cardener i Anoia al llarg de les diferents comarques que travessen. Un projecte que afectarà un recorregut d'uns 300 quilòmetres al llarg d'una seixantena de municipis, preferentment de camins ja existents i que UP assenyala que majoritàriament són utilitzats per vehicles especials agraris.

En les seves observacions, el sindicat demana a l'administració que incorpori a la memòria del PDU l'anàlisi de les afectacions sobre els espais agraris que pot comportar. Es requereix que aquesta anàlisi inclogui, d'acord amb la llei d'espais agraris, l'estudi i motivació de les solucions proposades per dotar de funcionalitat vial i sostenibilitat el conjunt de camins existents pels quals es volen fer transcórrer les anomenades Vies Blaves.

En aquest sentit, Unió de Pagesos insta les administracions a assegurar que els camins ja existents que s'adaptin per ajustar-se al traçat del pla es modifiquin tenint en compte diversos paràmetres en defensa de la feina dels i les professionals del sector agrari, com ara adaptar l'amplada de les vies a la de les màquines agrícoles, garantir que les senyalitzacions i els elements de separació no obstaculitzin els girs o bé que els vehicles agraris tinguin prioritat de pas respecte vianants i ciclistes en els accessos i els encreuaments.

Finalment, i davant el previsible augment de visitants a l'entorn agrícola que comportaria l'aplicació del pla, el sindicat també demana que s'inclogui en el pla fer pedagogia i difusió de bones pautes de conducte al camp entre els usuaris i usuàries de les Vies Blaves, «per tal que la seva presència no esdevingui invasiva i provoqui danys a l'entorn i per reivindicar la tasca de la pagesia com a part bàsica del paisatge natural de casa nostra».

Per tots aquests motius, Unió de Pagesos insta també l'administració a incorporar a l'òrgan gestor del PDU de les Vies Blaves «un representant de les organitzacions agràries més representatives per tal de vetllar pel bon funcionament del pla».