L’Ajuntament d’Esparreguera ha aprovat un pla de mesures antifrau per a la gestió dels fons que arribin del programa europeu Next Generation EU. Fonts municipals han explicat que es tracta d'un pla "indispensable per poder accedir a ajudes procedents de fons europeus per finançar projectes municipals i té per objectiu garantir i declarar que els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos". El consistori ja ha començat a posar en marxa algunes de les actuacions incloses en aquest pla, com són el Codi de Conducta i Bon Govern i la creació i regulació de la Bústia ètica i de Bon Govern. Així mateix, també ha aprovat la creació de la Comissió Antifrau, l’òrgan que s’encarrega de gestionar i desenvolupar les mesures del pla, així com d’avaluar de forma periòdica el compliment dels objectius. Paral·lelament, el Ple municipal del mes d’octubre va aprovar una declaració institucional de compromís de promoció de la cultura ètica i de lluita contra el frau i la corrupció.

El Consell Europeu va aprovar el 2020 la creació del programa Next Generation EU, un instrument d’estímul econòmic per mitigar l'impacte generat per la crisi de la covid-19. En aquest marc, un dels programes amb més pes és el Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència, dotat de 672.500 milions d’euros. Per poder accedir a aquestes ajudes però, la Unió Europea reclama a les administracions públiques que adaptin els seus procediments de gestió i el model de control per a garantir la integritat i l’interès general en l’ús d’aquests fons. És per aquest motiu que al mes d’octubre l’Ajuntament d’Esparreguera ha aprovat, per decret, el Pla de Mesures Antifrau una eina de planificació que té per finalitat la prevenció de la corrupció institucional. Aquest document s'estructura al voltant de quatre elements clau del cicle contra el frau, que són la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució. Les mesures d'aquest pla s’apliquen a totes les persones i els departaments implicats en la gestió dels projectes que comptin amb finançament provinent d’aquests fons europeus.

L'Ajuntament, el passat 13 d'octubre va aprovar al ple una declaració institucional de compromís de promoció de la cultura ètica i de lluita contra el frau i la corrupció. És un compromís per al compliment normatiu i per formar el personal en l'ètica professional.

Per garantir la correcta aplicació de les mesures antifrau associades a la gestió dels fons europeus s’ha creat la Comissió Antifrau, a la que correspon gestionar les comunicacions i denuncies vinculades als projectes finançats per fons Next Generation. Aquesta comissió està integrada per la cap de Servei de Serveis Jurídics i Bon Govern, Núria Mayoral, la cap de Servei de Secretaria, Vanesa Fuentes, el cap de Servei d’Intervenció, Pressupost i Control Financer, Ramon Cuadrado, i la tècniques adscrites a Serveis Jurídics i Bon Govern, Èlia Bigordà i Marta Acero. Les funcions que té encomanades aquest òrgan són, entre d’altres, l’avaluació periòdica del risc de frau i la definició de mesures per prevenir, detectar, corregir i perseguir els intents de frau; gestionar les comunicacions i denúncies de frau, conflictes d’interès o altres incompliments de la normativa vigent; i analitzar les comunicacions de frau, declarant-ne l’admissió o no admissió i realitzar tasques de comprovació quan sigui procedent.

A banda de la Comissió Antifrau, l’Ajuntament també disposarà d’una Bústia Ètica, en la qual es rebran les comunicacions i denúncies que han de permetre identificar supòsits de frau i de conflictes d’interès, tant els referents als fons europeus com d’altres. A les comunicacions i denúncies que es rebin mitjançant la Bústia Ètica se’ls donarà el tràmit que correspongui d’acord amb les seves normes de funcionament, sempre garantint la confidencialitat de les persones que presentin una comunicació. En el cas de presumptes afectacions a projectes vinculats als fons europeus Next Generation, es traslladarà tota la informació de què disposi de manera immediata a la Comissió Antifrau.