El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència que va dictar el 2017 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 2017 i que obliga a Gas Natural a pagar 13.783.250 euros per no abonar l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per la construcció de la Central Tèrmica de Cicle Combinat del Port de Barcelona. Segons un comunicat de l'Ajuntament de Barcelona, la Sala del Contenciós-Administratiu del Suprem no ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per la gasista i ha condemnat a la companyia a fer-se càrrec de les costes processals. El cost de les obres va superar els 440 milions d'euros i el consistori va posar en marxa a finals d'agost del 2011 les accions inspectores per tal de regularitzar el cobrament dels impostos corresponents.

L'empresa constructora, però, va al·legar que el cost total d'execució havia estat molt inferior. Segons la companyia, el contracte s'havia signat sota la modalitat de "claus en mà" i no disposava de factures, ni de certificacions d'obres per acreditar el cost exacte, ja que aquesta documentació obraria en poder dels contractistes (alguns d'ells amb seu social a l'estranger) i subcontractistes.