Alentiment, desacceleració, recessió o crisi són conceptes que planegen per la ment de l'inversor davant l'arribada d'un 2020 en què s'entreveuen clars i foscos. La recerca de la rendibilitat no admet traços gruixuts. Tampoc improvisació. Quan parlem d'inversió, dubtes i certeses es fonen en un escenari complex i canviant on la fórmula de l'èxit no recaurà tant en el què sinó en el com

Davant d'un futur ple d'oportunitats, l'assessorament financer es converteix en la millor carta a l'hora de prendre decisions que tinguin com a objectiu obtenir el màxim rendiment tenint en compte les circumstàncies externes (difícilment previsibles), i també les peculiaritats de l'inversor particular.

Planificació, llarg termini, automatització i diversificació

Es tracta, segons destaquen des de Banc Mediolanum, d'assessorar tenint presents "quatre atributs que han de prevaler en qualsevol producte financer". El primer d'ells, la planificació. "Una inversió d'èxit ha de ser planificada en el temps i fonamentada en l'anàlisi del perfil de l'inversor i no només del seu entorn. D'aquesta manera, és possible seleccionar i garbellar aquelles propostes que encaixen amb les seves característiques, expectatives i metes", assenyalen.

En segon lloc, la inversió "s'ha d'entendre com un procés a llarg termini: en la seva naturalesa i en la seva fi". Per entendre-ho millor podem fixar-nos en la Borsa: és difícil preveure un valor a curt termini, però la visió general en el temps sí que indica amb més seguretat la direcció que aquest prendrà. A més, "històricament la inversió en renda variable a llarg termini és la que ha donat millors resultats. El llarg termini és, de fet, un aspecte inherent de l'estalvi, ja que la previsió redueix de forma exponencial el risc, treballant amb un ritme sostingut i progressiu", expliquen.

El tercer punt important és l'automatització. Com indiquen, "automatitzar permet alliberar l'inversor de la presa de decisions continuada, reduint proporcionalment el marge d'error. Al mateix temps li permet aprofitar les oportunitats en temps de volatilitat i, parallelament, evita la càrrega emotiva que comporta aquesta presa de decisions".

I finalment, la diversificació, és a dir, obrint el ventall i estudiant noves solucions s'augmenten les possibilitats del capital, "alliberant un mateix rendiment fins llavors supeditat al ritme marcat per una economia en concret, un sector o una divisa", sostenen. Aquest factor és clau també "per connectar amb el pols de l'economia mundial, cada vegada més heterogènia i dinàmica. Es tracta, en definitiva, de sumar sortides per reduir riscos", afegeixen des de Banc Mediolanum citant estudis com els de Brinson, Hood i Beebowe (1986).

El factor x: l'humà

Estem davant d'un sector complex i ser experts en finances no és una cosa assequible ni assumible per a l'inversor particular. D'aquí que sorgeixi amb força la figura de l'assessor financer, un professional format i enfocat a l'obtenció del màxim rendiment del capital financer que té en compte les premisses abans descrites. En el cas de Banc Mediolanum aquesta figura és la del Family Banker, "un professional que dona la rèplica a l'auge de la comunicació automatitzada i unidireccional dels cada vegada més freqüents chatbots d'atenció a client", subratllen des de l'entitat.

L'assessorament financer aposta per enfortir la relació directa i unipersonal fonamentant-se, en primer lloc, en l'escolta activa, necessària per conèixer el punt de partida, les metes i les circumstàncies que envolten l'inversor. En segon lloc, un bon assessor financer està sempre disponible i disposat a moure's fins on el client ho necessiti i ha d'acompanyar de principi a fi, aplicant un seguiment exhaustiu.

Ser assessor financer implica ser expert en el sector i, a més, tenir la capacitat de comunicar i fer-se entendre parlant el mateix idioma que l'estalviador de carrer. Finalment, és important destacar que aquesta figura no té un vincle emocional amb el patrimoni o estalvi del client i, per tant, pot aconsellar amb la major objectivitat.