L’advocacia és una professió multisecular, dedicada a la defensa dels drets i els interessos jurídics dels ciutadans, l’evolució de la qual transcorre en paral·lel a la del reforçament dels drets i llibertats. Aquesta defensa només és possible quan les relacions entre l’advocat i advocada i el seu client es basen en la confiança i la confidencialitat.

Sense secret professional el dret de defensa no es podria exercir amb llibertat i independència | ARXIU

El secret professional comprèn tots els fets, comunicacions, dades, informacions, documents i propostes que el professional de l’advocacia hagi conegut, emès o rebut en el seu exercici professional. Això vol dir que l’advocat i advocada té el dret a no revelar aquests coneixements, ni a haver de declarar sobre els mateixos, però també té el deure de guardar secret de tots els fets o notícies que conegui per raó de qualsevol de les modalitats de la seva actuació professional.

D’altra banda, el secret professional no empara les actuacions de l’advocat i advocada diferents de les que són pròpies del seu exercici professional, i en especial, les comunicacions, escrits i documents en què intervingui amb mandat representatiu del seu client i així ho faci constar expressament.

Darrerament han estat tristament d’actualitat les possibles escoltes telefòniques sobre advocats catalans en exercici de la seva professió. Val a dir que les converses mantingudes pels professionals de l’advocacia amb els clients, les parts contràries o els seus advocats, presencialment o per qualsevol mitjà telefònic o telemàtic, només poden ser gravades amb l’advertiment i la conformitat previs de tots els intervinents, i en tot cas estan emparades pel secret professional. Estan igualment emparats pel secret professional els enregistraments realitzats pel client, no coneguts pel seu advocat o advocada.

El deure del secret professional és il·limitat en el temps. Roman fins i tot després d’haver cessat en la prestació dels serveis al client. Per tant, estem parlant d’una de les ànimes de la nostra professió, sense la qual el dret de defensa seria impossible de poder exercir amb llibertat i independència.