L'Informe trimestral de Tresoreria per controlar la morositat de l'Ajuntament de Manresa en les operacions comercials afirma que en el període de l'1 de juliol a 30 de setembre el període mitjà de pagament de les factures ha estat de 48,73 dies.

Dins el període legal de pagament, que és de 60 dies, ha abonat 2.267 factures per un import de 5.170.552 euros. Fora del període legal han estat 507 per valor de 228.305 euros.

Pel que fa a les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre i fora del període legal han estat 137 per un import de 123.189 euros.

D'aquesta forma, l'Ajuntament es manté en una dinàmica de fer front a les seves obligacions quan toca de forma molt majoritària.