L’Ajuntament de Manresa ha aprovat el Protocol de Prevenció i Gestió d’Agressions al personal dels serveis municipals. El document, que ha estat consensuat i validat pels representants del Comitè de Seguretat i Salut del consistori i la Junta del Govern Local, té l’objectiu de prevenir i gestionar adequadament les situacions de conflicte i agressivitat als centres i serveis municipals.

El protocol facilita eines de suport i pautes d’actuació a les persones que treballen als serveis municipals d’atenció directa -com serien els serveis socials, etc. -, moltes de les quals estan sotmeses a situacions de tensió, que en certs casos deriven en incidents d’amenaces, d’agressivitat i inclús, en algunes ocasions, de violència física. S’entén per agressió tots aquells actes que atempten contra la seguretat dels professionals i que poden ser amenaces, coaccions, injúries, vexacions, calúmnies o lesions.

El document aprovat presenta 10 principals línies d’actuació que responen a la voluntat de l’Ajuntament de Manresa de no tolerar cap tipus de violència cap el seu personal i impulsar totes les accions i mesures de prevenció per evitar-ne situacions de violència. Aquestes 10 línies d’actuació estan vinculades a la prevenció, formació, actuació, protecció, suport, post agressió, registre, informació i difusió i sensibilització.

El protocol inclou també la creació d’una Comissió de Seguiment amb la participació i coordinació de responsables tècnics de les diverses instàncies municipals implicades i dels representants sindicals.

Així mateix , queda definit l’àmbit d’aplicació del protocol, que no només es circumscriu a les situacions de violència als centres de treball, sinó també les que es puguin arribar a produir per la seva activitat laboral fora dels centres de treball, incloses les que siguin fora de la jornada laboral, així com els danys que puguin patir els bens del personal afectat i dels propis centres.

El document del nou protocol es complementa amb diferents annexos on es descriu el circuit general d’actuació davant d’una agressió -abans, durant i després-; un model de comunicació d’amenaces o agressions; un model de sol·licitud de protecció de Policia Local; un document de mesures preventives a aplicar després d’una agressió així com de prevenció de nous incidents de violència; un manual d’atenció a les persones en situació d’agressivitat; i una proposta de formació de tècnics i tècniques de cada servei municipal.

Prevenció, formació, actuació i protecció

En l’apartat de prevenció, el protocol estableix que els centres de treball han de tenir les mesures de seguretat apropiades adreçades a garantir una atenció confortable i propera als usuaris, i a la vegada que garanteixi la protecció dels professionals en casos d’agressions. Així, es defineix les característiques de les instal·lacions que han d’estar dotades de sistema d’alarma, control d’accés de la recepció i una distribució del mobiliari que garanteixi intimitat, visibilitat externa i seguretat.

Pel que fa a la formació, es concreta la necessitat de tenir una formació específica en temes de protecció i gestió de l’agressivitat i l’establiment d’un pla de formació per aquelles/s empleats que puguin estar afectats per risc d’agressió.

Quant a l’actuació, el protocol explica que tot i els esforços de prevenció i formació, sempre es poden produir reaccions agressives i, per tant, es donen un seguit de consells i recomanacions per gestionar aquestes situacions, i on la presència i el suport dels companys/es professionals del servei serà imprescindible i, si és necessari, amb l’avís a forces de seguretat (Policia Local - Mossos d’Esquadra).

Suport

El protocol especifica que una de les tasques de l’Ajuntament, després d’un episodi d’agressió, és garantir immediatament el suport als professionals directament afectats a través d’atenció sanitària, psicològica i jurídica. També es descriu les mesures preventives davant les persones que ja han protagonitzat incidents violents o que inclús han estat reincidents. L’activació de mesures preventives -com ara el canvi de professional, entrevistes a llocs o departaments més segurs, rotació dels professionals o presència policial a les entrevistes- significa, en molts casos, evitar aquests possibles episodis d’agressió.

El document estableix també disposar un registre d’agressions, dels factors o causes que les han motivades, de les circumstàncies en que s’han produït, de la tipologia de les persones agressores o dels professionals afectats, ja que aquest registre es considera una eina bàsica per millorar la resposta de l’organització municipal.

Un cop aprovat, l’Ajuntament pretén reforçar entre els seus professionals una bona difusió -digital i en suport paper- de totes les mesures i recomanacions que contempla aquest protocol amb la voluntat que aquest fet contribueixi a l’èxit en la prevenció de gestió de conflictes. Properament, tota la informació estarà disponible a través de canals d’informació interna de l’Ajuntament (Portal del Treballador i web municipal) i es complementarà amb una jornada de presentació del nou protocol adreçada a tots els professionals i agents implicats en aquesta matèria.

Així mateix, l’Ajuntament, a través de la Comissió de Seguiment, estudiarà la posada en marxa de possibles iniciatives encaminades a augmentar la sensibilització dels usuaris en relació a la tasca que realitzen els professionals i promoure el respecte a la seva dignitat, en el marc dels drets i deures dels usua