Fins al 6 de maig estarà oberta la convocatòria que fa l’Ajuntament de Manresa, a través de l’empresa municipal Forum, del Programa Municipal de suport a la rehabilitació d’habitatges privats a canvi del seu destí social. El programa, emmarcat dins les actuacions incloses dins al Pla Local d’Habitatge de Manresa aprovat el 2017, suposa que les obres necessàries per obtenir condicions d’habitabilitat resoltes favorablement seran contractades i pagades per l’empresa municipal Forum.

Segons les bases d’aquesta convocatòria, Forum finançarà les obres i recuperarà l’import avançat mitjançant l’arrendament dels habitatges a tercers, adscrivint-los al programa de mediació i amb un preu de lloguer social (2€/mes/m2 de lloguer+despeses i impostos repercutibles), administrant els arrendaments i fent seva la renda de lloguer fins a la recuperació de la inversió.

Podran acollir-se al programa les obres necessàries per l’assoliment de les condicions requerides pel Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. Entre els treballs que es podran finançar hi ha la dotació dels elements de la cuina (aigüera, cocció, extracció de fums), cambra higiènica (rentamans, inodor, plat de dutxa i ventilació), accessibilitat interior, instal·lació elèctrica o d’aigua calenta, col·locació de baranes, demolició o construcció d’envans, mesures d’eficiència energètica, treballs per resoldre humitats o altres obres menors.

Els habitatges han d’estar ubicats a Manresa i tenir una superfície útil entre els 40 i 120 m2; no constituir residència habitual de la propietat; estar buits a la data de la presentació de la sol·licitud, mantenir-se buits fins a l’inici de les obres; i ser un habitatge que no hagi estat declarat en ruïna.

Podran ser beneficiaris del programa les persones físiques o jurídiques propietàries o titulars de l’usdefruit, sempre que no tinguin contret cap deute tributari o de qualsevol altra naturalesa amb l’Ajuntament de Manresa ni amb Forum, i que no tinguin la consideració de grans tenidors.

Màxim de 12.000 euros

Les obres d’habitabilitat resoltes favorablement seran contractades i avançades per Forum en la quantia 168€/m2 útil de l’habitatge (IVA inclòs), amb un màxim de 12.000€ per habitatge (la convocatòria de l’any passat era fins a 8.000€. Si el pressupost de les obres supera aquest mòdul, l’escreix serà abonat pel sol·licitant abans de l’inici de les obres.

Les sol·licituds s'hauran de presentar al registre de la societat municipal Foment d ela Rehabilitació Urbana (Forum), en horari de 9 a 14 hores, fins al 6 de maig de 2018 inclòs. La sol·licitud es formularà mitjançant imprès disponible a la pàgina www.forumsa.cat.