Una enquesta feta per UManresa-FUB constata que entre el 76% i el 100% de graduats el curs 2015-2016 treballen en feines relacionades amb els estudis, que estan satisfets amb la feina que fan, que valoren molt positivament la formació rebuda, especialment la pràctica, i que en el 82% dels casos repetirien tant estudis com UManresa per realitzar-los.

L'enquesta realitzada l'han respost 219 dels 291 graduats de la promoció 15-16 i afirma que entre el 91% i el 100% estan treballant dos anys després d'acabar els estudis.

Logopedes, gestors i podòlegs

Les titulacions que tenen una inserció laboral més elevada són Logopèdia, Gestió d'Empreses (actualment ADE) i Podologia. En els tres casos, el 100% dels graduats treballaven en el moment de fer l'enquesta.

Pel que fa a la resta de titulacions, en el cas dels graduats en Infermeria els índex d'inserció són del 91,3%. El 92% dels fisioterapeutes també treballen i el 98% dels graduats en Educació Infantil.

Destaca també que en el cas dels podòlegs, el 100% treballen en el que han estudiat, percentatge que s'ha mantingut al llarg dels 4 darrers estudis d'inserció. Aquests nivells també estan per sobre del 90% en el cas de fisioterapeutes, infermers i logopedes i per sobre del 75% en el cas dels mestres en Educació Infantil i dels graduats en Gestió d'Empreses.

En relació amb les dades del curs 2014-2015 hi ha un lleuger descens i s'ha passat del 97% de mitjana d'inserció al 94%.