A Manresa es va trencar el 2018 la tendència dels ciutadans a reciclar cada vegada menys l'orgànica que s'havia plasmat amb vuit anys seguits amb dades a la baixa en el quadre de seguiment de reciclatge que elabora aquest diari. Les tones de restes de menjar i vegetals van tocar sostre el 2009, quan en van ser gairebé 4.000.

Fins al 2018 cada any es reciclava menys orgànica fins a arribar a 2.600 el 2017. Cal tenir en compte dues coses en aquest procés. La primera és que la disminució té a veure amb una reducció de la generació total de residus i del conjunt de la selectiva a causa de la davallada del consum pels efectes que va tenir la crisi. Però la realitat és que, pel que fa a l'orgànica, només hi té a veure en part perquè tant la recollida selectiva com el total de generació de residus van començar clarament a incrementar-se el 2016 després d'anys d'estancament.

L'orgànica no va mantenir el descens iniciat el 2009. Així que el volum de la selectiva es va incrementar fins i tot quan l'orgànica continuava baixant, o sigui, malgrat el descens en la recollida de restes de menjar i vegetals.

L'explicació per a aquesta situació es podria trobar en la campa-nya que va portar a terme l'Ajuntament, precisament l'any 2018 , a peu de contenidor per demanar als ciutadans que reciclessin més, especialment l'orgànica, que era la fracció quetenia una evolució pitjor. Durant setmanes els informadors van ser al carrer informant la ciutadania i demanant si volien respondre una enquesta (vegeu desglossat).

Quan l'Agència Catalana de Residus faci públiques les dades del 2019 es podrà veure si hi ha un nou augment de les tones recollides o si la xifra del 2018 ha estat una excepció i continua la tendència a la baixa.

El 2018, el total de residus comptabilitzats generats a Manresa va ser de 35.722 tones. D'aquesta quantitat, 15.472 tones van ser reciclades mitjançant recollida selectiva, el que equival a un 43% del total.

A Manresa es van generar l'any 2018 468 tones de residus per habitant i any. La quantitat més alta comptabilitzada van ser els 509 quilos de l'any 2006. La més baixa van ser els 390 quilos del 2012.